Περιγραφή Προγράμματος

Στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, εκτός από το εκπαιδευτικό έργο, διεξάγεται σημαντική βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ζωικής παραγωγής και την ποιοτική βελτίωση των παραγομένων ζωικών προϊόντων.
Το Τμήμα για να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πληρέστερη κατάρτιση εξειδικευμένων νέων επιστημόνων οργάνωσε και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 έως και σήμερα.

Σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προαγωγή της γνώσης στους επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ζωικών προϊόντων από εκτρεφόμενα αγροτικά ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, πτηνά) και υδρόβιους οργανισμούς (ιχθύες, καρκινοειδή, δίθυρα, μαλάκια).
Ενίσχυση της έρευνας που συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας με άμεση επίπτωση στην αύξηση της παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος.
Κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς επιστήμονες για τη στελέχωση του δημόσιου και του ιδιωτικού παραγωγικού τομέα.
Κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς επιστήμονες για στελέχωση Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας μας, καθώς και Διεθνών Οργανισμών.
Κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που προέρχονται από άλλες χώρες.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. και συναφών Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι:

Το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών:
Για την Ειδίκευση "Ζωική Παραγωγή" στα γνωστικά αντικείμενα: α) Γενετική Βελτίωση, β) Φυσιολογία Θρέψεως και
Για την Ειδίκευση "Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών" στα γνωστικά αντικείμενα: α) Θεμελιώδεις Αρχές Υδατοκαλλιεργειών, β) Ενδοκρινολογία & Ελεγχόμενη Εκτροφή Ιχθύων
Ο βαθμός του πτυχίου.
Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή γερμανική κλπ.
Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
Αντικείμενο και βαθμός πτυχιακής μελέτης.
Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα.
Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών.
Προσωπική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή.
Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται (συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία κτλ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα είναι μονοετές (fulltime). Κατά το πρώτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν έναν κύκλο μαθημάτων τεσσάρων υποχρεωτικών γνωστικών αντικειμένων και δύο επιλογής για την κατεύθυνση "Ζωική Παραγωγή" και για την κατεύθυνση "Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών" ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Μ.Φ.) υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα (θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχομένου).
Κατά το δεύτερο εξάμηνο οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί σπουδαστές στις προηγηθείσες εξετάσεις που πραγματοποιούνται κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου, υποχρεούνται στην παρακολούθηση σεμιναρίων εξειδικευμένου περιεχομένου, στη συμμετοχή εκπαιδευτικών εκδρομών, καθώς και στην εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, της οποίας τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αναπτύσσονται δημόσια. Η επιτυχής εκπόνηση και δημόσια ανάπτυξη της εργασίας σηματοδοτούν το τέλος του δευτέρου εξαμήνου αλλά και της συνολικής περιόδου της μονοετούς διάρκειας μεταπτυχιακών σπουδών.
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα επιπλέον Ακαδημαϊκά εξάμηνα, τουλάχιστον.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα