Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc in "Banking and Finance") αποτελεί:

  • Εφαλτήριο για σταδιοδρομία σε τράπεζες, επενδυτικούς οργανισμούς, ελεγκτικές - λογιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, υπουργεία, εποπτικές αρχές και άλλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα και παραγωγικές επιχειρήσεις
  • Βήμα για διδακτορικό σε κορυφαία Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως αντικειμένου προπτυχιακών σπουδών. Μάλιστα, αναγνωρίζοντας την αξία της συνθέσεως ιδεών από διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα, το Τμήμα επιδιώκει να έχει τάξεις με φοιτητές από διαφορετικές σχολές (οικονομικές, διοικήσεως επιχειρήσεων, πολυτεχνικές, φυσικομαθηματικές, …).

Η κατεύθυνση  «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» συχνά αποτελεί το βήμα για διδακτορικό.

Κριτήρια Εισαγωγής

  • Βαθμός Πτυχίου
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Συνέντευξη

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
3 εξάμηνα

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος

Δίδακτρα:
Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 5.500 ευρώ για τα τρία εξάμηνα.
Το Τμήμα χορηγεί Υποτροφίες Αριστείας.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς