Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στις βιοτεχνολογικές κατευθύνσεις:

- Βιοδραστικά Προϊόντα & Πρωτεϊνική Τεχνολογία και
Τα φυσικά προϊόντα και η χρήση τους στην φαρμακευτική, στα τρόφιμα, στα καλλυντικά, στη βιομηχανία και σε διάφορους άλλους κλάδους της οικονομικής ζωής της χώρας είναι γνωστά και βέβαια η βιοτεχνολογία κινείται και προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποια είναι τα βιοδραστικά προϊόντα, ποιες είναι οι τρέχουσες προσεγγίσεις στο θέμα από την βιοτεχνολογική σκοπιά και τα οικονομικά του θέματος είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους χτίσαμε τις διδακτικές ενότητες των προσφερόμενων μαθημάτων.

- Μοριακή Οικολογία & Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών.
Η απελευθέρωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και η ορθολογική χρήση τους από τις χώρες που έχουν ήδη προχωρήσει προς τα εκεί, επιβάλλει την εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να σταθούν με αξιώσεις σε αυτό το υπό διαμόρφωση δύσκολο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Τα μαθήματα του ΠΜΣ στοχεύουν να δώσουν τις βασικές αρχές και γνώσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται το οικοδόμημα και να εφοδιάσουν τους φοιτητές μας με τις τρέχουσες μεθοδολογίες, προβληματισμούς και προσεγγίσεις σε αυτό το πεδίο.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημονικού δυναμικού αυξημένων προσόντων και η συγκράτηση αυτού εντός της χώρας, το οποίο θα ασχοληθεί με τις τρέχουσες βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη Γεωπονία και θα στελεχώσει Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και Επιχειρήσεις Βιοτεχνολογίας ή Επιχειρήσεις με συναφή δραστηριότητα, με παροχή επιστημονικού έργου υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστικών υπηρεσιών που θα ενισχύσουν την Ελληνική Οικονομία.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών και συναφών Επιστημών της ημεδαπής ή ΤΕΙ της χώρας, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι δύο ακαδημαικά εξάμηνα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΔ είναι έξι ακαδημαικά εξάμηνα τουλάχιστον.

Δίδακτρα:
Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, για τα δύο (2) εξάμηνα που οδηγούν στη λήψη του Μ.Δ.Ε., ύψους 1500 Euro για κάθε εξάμηνο παρακολούθησης. Η καταβολή των διδάκτρων προβλέπεται κατά την έναρξη εκάστου εξαμήνου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα