Περιγραφή Προγράμματος

Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους κλάδους:

α) Γεωπληροφορική
β) Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής
γ) Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων
και υπό προϋποθέσεις στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.)

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών και συναφών Επιστημών της ημεδαπής ή ΤΕΙ της χώρας, καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Γενικό Τμήμα

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού έτους.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα