Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (MBA)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σε συνεργασία με: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περιγραφή Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Τεχνοοικονομικά Συστήματα" έχει ως κύριο στόχο να εφοδιάσει στελέχη των Ελληνικών επιχειρήσεων με δεξιότητες και γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέρχονται στις συνθήκες του σημερινού απαιτητικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Απώτερος σκοπός είναι όχι μόνο η προσωπική ανάδειξη καθενός από τους αποφοίτους του προγράμματος, αλλά και η συμβολή στη διαμόρφωση υψηλής στάθμης ως προς το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό.

Το παραπάνω πνεύμα διέπει τόσο την οργάνωση των σπουδών, όσο και την προσπάθεια σύναψης σχέσεων του προγράμματος με Ελληνικούς και διεθνείς φορείς της οικονομικής ζωής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η επιτυχής υλοποίηση τεχνικών έργων μεγάλης κλίμακας και διοίκησης μεγάλων βιομηχανικών, μεταποιητικών ή εμπορικών μονάδων απαιτεί το συνδυασμό γνώσεων που στηρίζονται τόσο στην άριστη αξιοποίηση υπάρχουσας και δοκιμασμένης τεχνολογίας, όσο και στην χρηματοοικονομική θεώρηση των επιμέρους ζητημάτων.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, απαιτείται η εκπαίδευση αφενός ικανών μηχανικών με καλή γνώση σε οικονομικά θέματα και αφετέρου οικονομικών επιστημόνων που θα έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τεχνολογικά θέματα και να παρακολουθούν τις σχετικές εξελίξεις. Συνεπώς, η απαιτούμενη παιδεία που αποτελεί αντικείμενο των "Τεχνοοικονομικών Συστημάτων" είναι απόλυτα διεπιστημονικού χαρακτήρα.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει κατάρτιση σε μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που επιτρέπουν στους αποφοίτους να αξιοποιούν αναλυτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Έμφαση δίνεται συνεπώς σε θέματα οργάνωσης και υποδομών των αγορών και των επιχειρήσεων, όπως και σε διαδικασίες παραγωγής και ανάπτυξης νέων ή γνωστών προϊόντων.

Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:
• Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων
• Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής

Κριτήρια Εισαγωγής

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες όσων ο νόμος ορίζει και κυρίως αποφοίτων Τμημάτων του ΕΜΠ και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αποφοίτων Τμημάτων κυρίως Οικονομικής ή Θετικής Ελληνικών ΑΕΙ, καθώς και συναφών ισοτίμων Σχολών και Τμημάτων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Για την επιλογή των σπουδαστών θα ληφθούν υπόψη: ο γενικός βαθμός πτυχίου σε συνδυασμό με την εργασιακή εμπειρία, η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές και οι ικανότητες του υποψηφίου όπως θα φανούν από την αίτηση και τη συνέντευξη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, Τμήμα Τεχνολογίας Συστημάτων Παραγωγής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια τεσσάρων εξαμήνων και περιλαμβάνει αφενός την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και αφετέρου την πρακτική εξάσκηση και συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες. Επίσης, για την περάτωση των σπουδών αναλαμβάνεται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Έναρξη Μαθημάτων:
Τα μαθήματα αρχίζουν κάθε χρόνο σε εαρινό εξάμηνο και γίνονται απογευματινές ώρες.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα