Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του ΜΔΕ στις "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων" είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης προς Πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στη γνωστική περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Σκοπός του ΜΔΕ είναι τόσο η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στη γνωστική περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, όσο και η μελέτη και αξιοποίηση μεθοδολογιών και εργαλείων στην περιοχή αυτή.

Στόχος του ΜΔΕ είναι η εκπαίδευση Πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τη δημιουργία νέων επιστημόνων με άρτια εξειδίκευση, κατόχων γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να είναι σε θέση:

• να προάγουν την επιστήμη από τη δραστηριοποίηση τους σε ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες βασικού και εφαρμοσμένου χαρακτήρα στην περιοχή των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
• να καλύψουν με επάρκεια τις διαρκώς αυξανόμενες εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του Δημόσιου, Ιδιωτικού και Κοινωνικού τομέα της Οικονομίας, στη γνωστική περιοχή της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διαχείρισης και της αξιολόγησης των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και των εφαρμογών τους.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ μπορούν να γίνουν δεκτοί και σύμφωνα με το Ν.2083/1992 πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Πληροφορικής, ή πτυχιούχοι Μαθηματικών ή Φυσικών ή Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 16 του Ν.2327/95, καθώς και αξιωματικοί των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Οι απόφοιτοι των παραπάνω σχολών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να καταθέσουν αναλυτική περιγραφή της ύλης των μαθημάτων στα οποία έχουν επιτύχει. Με βάση τα στοιχεία αυτά, και εφόσον απαιτείται, θα καθοριστεί προπαρασκευαστική εκπαίδευση ώστε οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Στο πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη, και σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν. 2083/92 περί Μεταπτυχιακών Σπουδών, πτυχιούχοι ΠΜΣ διπλώματος εξειδίκευσης σε αντικείμενο της Πληροφορικής, των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, της Επιστήμης των Υπολογιστών ή συναφή αντικείμενα, της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι άλλων ΠΜΣ διπλωμάτων εξειδίκευσης ή μη κάτοχοι διπλωμάτων ειδίκευσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων σπουδών ορίζεται για μεν το ΜΔΕ σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και για το Δ.Δ σε πέντε (5) επιπλέον διδακτικά εξάμηνα τουλάχιστον. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να μειωθούν οι ωσάνω ελάχιστοι χρόνοι κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ και σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Ν.2083/92. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Δ.Δ. δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξι (6) διδακτικά εξάμηνα (Ν.2083/92).

Δίδακτρα:
Για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, δεν προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Σάμος