Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Το τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε σύμπραξη με το τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας του A.Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το τμήμα Αυτοματισμού του A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση καινοτόμων Διαδραστικών Προϊόντων και Συστημάτων, τα οποία χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας και στα οποία ο ‘υπολογιστής‘ είναι ‘αόρατος’ και ‘πανταχού παρών’ και επίσης η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων, η σχεδίαση των οποίων πλέον απαιτεί χρήση νέων τεχνολογιών και δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καταρτίζει επιστήμονες που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες, την επιστήμη και την τέχνη για να σχεδιάσουν εύχρηστα και λειτουργικά Προϊόντα και Συστήματα στην αναδυόμενη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι οι εξής:
- Διαδραστική Σχεδίαση
- Βιομηχανικός Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ

Κριτήρια Εισαγωγής

Η επιλογή των υποψηφίων για Μ.Δ.Ε. θα γίνει σε δύο φάσεις:

(α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή) θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Για την προεπιλογή, θα συνεκτιμηθούν: ο γενικός βαθμός πτυχίου, η αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), οι τυχόν ερευνητικές, μελετητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις κλπ, καθώς και συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού από ελληνικά, ή ισότιμα ξένα, Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

(β) Στη δεύτερη φάση οι υποψήφιοι που έχουν επιλεχθεί από την πρώτη φάση θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου να γίνει η οριστική επιλογή.

(γ) Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για την τελική εγγραφή τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν με επιτυχία σε δέκα (10) μεταπτυχιακά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα και δύο (2) στο τρίτο εξάμηνο παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής. Τόσο η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, όσο και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής είναι υποχρεωτικά.

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 1600 € ανά εξάμηνο. Επίσης το τµήµα χορηγεί στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες τρεις υποτροφίες ανά εξάµηνο σύµφωνα µε την επίδοσή τους: 1600€ για τον πρώτο σε επίδοση φοιτητή, 1000€ για τον δεύτερο και 600€ για τον τρίτο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Σύρος