Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Οι κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που θα λειτουργήσουν είναι οι ακόλουθες:

• Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων
• Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Κριτήρια Εισαγωγής

• Κατοχή Πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου των Τμημάτων Στατιστικής ή Μαθηματικών ή Πληροφορικής ή Φυσικών ή Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ.. 5 παρ. 2γ και 13 του ν2916/2001, καθώς και απόφοιτοι των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.
• Επίσης υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές, οι οποίοι αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.
• Αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή τίτλων ορίζεται για το μεν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ένα (1) ημερολογιακό έτος (12 μήνες) και για το Διδακτορικό σε έξι (6) εξάμηνα κατ’ ελάχιστο.

Δίδακτρα:
Το ύψος των διδάκτρων ορίζεται σε € 1500 ετησίως. Ο/Η πρώτος/η σε σειρά κατάταξης εισακτέος/α (σε κάθε κύκλο) απαλλάσσεται από την καταβολή διδάκτρων. Επίσης θα δίνεται μια υποτροφία (ίση με το ύψος των διδάκτρων) στο φοιτητή/τρια με την υψηλότερη επίδοση (στο κύκλο του/της), εφόσον έχει περάσει όλα τα μαθήματα μέχρι το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών του/της και τελειώσει την διπλωματική του/της εργασία μέχρι το τέλος του δεύτερου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών του/της.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Σάμος