Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντικείμενο την Πληροφορική, και καλύπτει τόσο το θεωρητικό όσο και το τεχνολογικό της μέρος. Σκοπός του Προγράμματος είναι:

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στην Πληροφορική, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να αποκτήσουν πρόσθετες ικανότητες εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών Πληροφορικής στον επαγγελματικό τους χώρο και να καταστούν ανταγωνιστικότεροι σε αυτόν.
Η κατάρτιση ερευνητών κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας στην Πληροφορική και να στελεχώσουν τα Ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ερευνητικά κέντρα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πληροφορική στις εξής εξειδικεύσεις:
Υπολογιστικά Συστήματα
Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
Λογισμικό
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Τεχνολογίες - Εφαρμογές

Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α'). Οι απόφοιτοι TEI πριν την αξιολόγηση της αίτησής τους θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ τουλάχιστον μαθήματα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (όπως αυτά αναφέρονται στον οδηγό σπουδών του Τμήματος, εκτός των: Γενική Φυσική I & ΙΙ, Απειροστικός Λογισμός I & II, Εφαρμοσμένη Γραμμική Αλγεβρα, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, και Εισαγωγή στους Η/Υ).

Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφ' όσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο ή Φεβρουάριο αντίστοιχα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Πληροφορικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία διδακτικά εξάμηνα, και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης έξι διδακτικά εξάμηνα.

Ο ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι: α) για τους κατόχους βασικού πτυχίου τέσσερα χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας φοίτησης στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, και β) για τους κατόχους Μ.Δ.Ε. ή ισοτίμου τίτλου στην Πληροφορική τρία χρόνια.

Ο μέγιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι: α) για τους κατόχους βασικού πτυχίου επτά χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας φοίτησης στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, και β) για τους κατόχους Μ.Δ.Ε. ή ισοτίμου τίτλου στην Πληροφορική πέντε χρόνια.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Ιωάννινα