Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή Προγράμματος

Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 θα λειτουργήσει για ένατο έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Πληροφορική. Το  ΠΜΣ απονέμει:

α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις:
1. Ψηφιακά Μέσα
2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες
3. Πληροφοριακά Συστήματα
4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής (Informatics) ή Επιστήμης Υπολογιστών (Computer Science), Μηχανικών Υπολογιστών (Computer Engineering), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical Engineering), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electronic Engineering), Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Engineering),  Φυσικής (Physics) και Μαθηματικών (Mathematics) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής,  οπότε υποβάλλεται και η αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ. 
Επιπροσθέτως, στο ΠΜΣ υποψήφιοι δύνανται να είναι αλλοδαποί που έχουν επαρκείς γνώσεις της Ελληνικής.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας/ μία  (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ο/η οποίος/α  πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα γνώση της Ελληνικής (πιστοποιητικό επάρκειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας).

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν προέρχονται από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ και δεν διαθέτουν το αναγκαίο υπόβαθρο σε βασικά μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουν δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό τον όρο ότι σε διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν μόνον όσοι έχουν βαθμό πτυχίου 6,5 (Λίαν καλώς) και άνω.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε είκοσι έξι (26). Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο ΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. προσκαλούνται  να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση έως  21/5/2011.                   

Σημαντικές ημερομηνίες:
Κατάθεση αιτήσεων έως 20/5/2011
Ημερομηνίες συνεντεύξεων: Πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου 2011 

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη 541 24, τηλ. 2310-998930, 2130998420-36, fax 2310-998310, email athbasil@csd.auth.gr) στην οποία υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.csd.auth.gr/) και του ΠΜΣ (http://mtpx.csd.auth.gr/).

Κριτήρια Εισαγωγής

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
5. Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
6. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών
7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών ή της Ελληνικής από αλλοδαπούς.
8. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (αν υπάρχουν)
9. Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης λήψης υποτροφίας από τον φορέα λήψης αυτής (αν υπάρχει).
10. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού Επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (για τους αλλοδαπούς υπότροφους).
11. Δύο (2) ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο
12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου
13. Δύο φωτογραφίες
14. Παράβολο 60 € (κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Θεσσαλονίκη