Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή Προγράμματος

Aπό το ακαδημαϊκό έτος 1995/96, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ 482/31-5-95) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 14 του νόμου 2083/92, άρχισε να λειτουργεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων - ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και στην αξιοποίησή τους σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία τα οποία συνδέονται με την οικογένεια και το σχολείο καθώς και με εξωοικογενειακές και εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα δηλαδή προς την ερευνητική του αποστολή αποβλέπει στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Α.Π.Θ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι

α. Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης
β. Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών
γ. Άλλων ομοειδών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πέρα από τις διαδικασίες επιλογής, που προβλέπει ο νόμος, διεξάγονται οι εξής γραπτές εξετάσεις:

Σε μία ξένη γλώσσα (αγγλική, γερμανική, γαλλική)
Στην Παιδαγωγική
Σε ένα εκ των μαθημάτων:

Α. Διδακτική Μεθοδολογία ή Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια για την κατεύθυνση «Σχολική Παιδαγωγική – Διδακτική Μεθοδολογία»
Β. Γλώσσα ή Ιστορία ή Ιστορία της Τέχνης για την κατεύθυνση «Ανθρωπιστικές Σπουδές»

Ακολουθεί προσωπική συνέντευξη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων που αναφέρονται παραπάνω ορίζεται για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε επιπλέον τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή σύνολο οχτώ εξάμηνα τουλάχιστον.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Φλώρινα