Περιγραφή Προγράμματος

Στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (ΤΠΤΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πολιτισμική Πληροφορική και τις εφαρμογές της. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο του Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και του Σχεδιασμού Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων. Το ΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική παιδεία και ερευνητική εμπειρία προκειμένου να καταστούν επιστήμονες ικανοί να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, που η εφαρμογή τους θα συμβάλλει στην πρόοδο της Πληροφορικής Επιστήμης και στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στην Πολιτισμική Πληροφορική.
Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων στο χώρο της Πληροφορικής.
Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους εθνικά ευαίσθητους τομείς της διαμόρφωσης των πολιτικών του πολιτισμού.
Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες καταγραφής και προβολής της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
Η συμβολή στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της χώρας, όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις στις σχετικές επιστήμες, ερευνητικές κατευθύνσεις και ειδικότητες.
Η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών από άλλες χώρες.

Με βάση αυτούς τους στόχους, το ΠΜΣ έχει σκοπό να καταρτίσει επιστήμονες ικανούς να ανταποκριθούν σε ερευνητικούς και επαγγελματικούς τομείς όπως:

Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής στελεχών έρευνας στην επιστήμη της πληροφορικής
Φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού.
Εθνικοί, Ευρωπαϊκοί και διεθνείς Φορείς και Οργανισμοί για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
Υπουργεία και Οργανισμοί του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
Οργανισμοί και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικοί Οργανισμοί με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
Φορείς και Οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον τουρισμό.
Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην πληροφορική και στα πολυμέσα.
Φορείς και Επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο - Internet).

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο πρόγραμμα για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης ή ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ως και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5 παρ. 12γ και 13 του ν. 2916/2001, εφόσον έχουν πιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικής. Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι των παραγωγικών στρατιωτικών σχολών αξιωματικών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δυο είναι διδακτικά και το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να παραταθεί για ένα (1) μόνο εξάμηνο. Ο ελάχιστος χρόνος του ΠΜΣ που οδηγεί σε ΔΔ, είναι έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Η δε μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΔ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση φοιτητή με ΜΔΕ ή ισότιμο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού, η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση ΔΔ δεν μπορεί και πάλι να είναι μικρότερη από (6) διδακτικά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις υποψηφίων που εκπονούν ΔΔ, χωρίς προηγουμένως να έχουν αποκτήσει ΜΔΕ, ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απονομή του ΔΔ είναι έξι (6) εξάμηνα από τη λήψη του θέματος της διδακτορικής διατριβής.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Μυτιλήνη