Περιγραφή Προγράμματος

Με το ΦΕΚ αριθμ 801/4-6-2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν.2083/1992, εγκρίθηκε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νηπιαγωγών το οποίο θα λειτουργήσει από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Το Π.Μ.Σ του τμήματος Νηπιαγωγών στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων- ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να έχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Δημοτικής Εκπαίδευσης ή άλλων ομοειδών πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής.

Η αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επιλογή κατεύθυνσης, συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας που πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Τίτλους σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες
3. Τυχόν δημοσιεύσεις
4. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ.

Για την κρίση και την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν οι ακόλουθες παράμετροι:

1. Η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τον σχετικό τίτλο ή ελέγχεται με γραπτή εξέταση.
2. Η επαρκής ενημέρωση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών), που ελέγχεται με τις γραπτές εξετάσεις.
3. Άλλα προσόντα, που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας -γύρω από τα οποία θα περιστραφεί η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.

Κατά την συνέντευξη και την αποτίμηση αυτών των προσόντων θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην επιστημονική και την κριτική ικανότητα, στην ερευνητική δραστηριότητα, στη συμμετοχή σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και σε τυχόν άλλες σχετικές γνώσεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Έναρξη Μαθημάτων:
Τα μαθήματα αρχίζουν την 1 Νοεμβρίου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Φλώρινα