Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης φιλοδοξεί να συμβάλλει στη καλλιέργεια του γνωστικού αντικειμένου του ώστε:

Να παρέχει στους φοιτητές εξειδικευμένες ερευνητικές γνώσεις, να καλλιεργήσει την κριτική και αναλυτική σκέψη και να αναπτύξει την επιστημονική προσέγγιση κοινωνικών θεμάτων.

Να δημιουργήσει στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Να ενδυναμώσει θεωρητικά τους φοιτητές, ώστε να κατανοούν τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές και τις διαφορετικές αποδεικτικές μεθόδους, που χρησιμοποιούνται από τους πολιτικούς και οικονομικούς επιστήμονες.

Να καταρτίσει τους φοιτητές στις ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, στις τεχνικές συλλογής τους και να τους διδάξει τρόπους πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων.

Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να επεξεργάζονται κριτικά τα επιστημονικά κείμενα και θεωρίες και να αναπτύσσουν την επιστημονική μεθοδολογία για την διεξαγωγή έρευνας.

Να εξασκήσει την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να τις ενισχύσει με σκοπό την πιθανή χρησιμοποίησή τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον Ν.2083/1992 πτυχιούχοι Πανεπιστήμιου, Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι αντιστοίχων τμημάτων ΤΕΙ με τα παραπάνω Τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 παρ 12 εδαφ. γ του Ν.2916/2001 καθώς και απόφοιτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου στο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Ρόδος