Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» έχει ως αντικείµενο την άρτια και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων στις αρχές και μεθοδολογίες εφαρμογής της σύγχρονης επιστήμης της Πληροφορικής.

Το ΠΜΣ «Πληροφορική» απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους σχολών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ άλλων της Πληροφορικής και όχι κατ’ανάγκη άμεσα συναφών με αυτήν, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή γνώση στα θέματα Πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Η ανάγκη για την κατάρτιση του νέου πρόγραμματος σπουδών υπαγορεύθηκε από την υψηλού βαθμού διαθεματικότητα της Πληροφορικής και από τις σύγχρονες απαιτήσεις υψηλής γνώσης και χρήσης της Πληροφορικής σε όλες τις επιστήμες. Ως εκ τούτου, τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί με διαφορετική φιλοσοφία και περιεχόμενο και δεν εμφανίζουν επικάλυψη με μαθήματα του άλλου ΠΜΣ που λειτουργεί στο Τμήμα Πληροφορικής, με τίτλο «Προηγµένα Συστήµατα Πληροφορικής» και που απευθύνεται περισσότερο σε αποφοίτους Πληροφορικής ή συναφών Επιστημών που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή εξειδίκευση.

Συγκεκριμένα το ΠΜΣ «Πληροφορική» έχει συνταχθεί με βάση τα πρότυπα αντιστοίχων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων στα οποία λειτουργούν ανάλογα προγράμματα τουλάχιστον από 25ετίας και με εξαιρετική επιτυχία. Τα προγράμματα αυτά αποκαλούνται “M.Sc. conversion courses” και προσφέρονται από Τμήματα Πληροφορικής κορυφαίων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Ενδεικτικά αναφέρονται το Imperial College, το University College London, το UMIST κ.λπ. Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς πρωτοπορεί στον Ελλαδικό χώρο, θεωρώντας ότι τέτοια προγράμματα έχουν τεράστια σημασία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, αφού θα επιτρέπουν το συνδυασμό άλλων επιστημών με προχωρημένη γνώση της Πληροφορικής και οι απόφοιτοί τους θα μπορούν να εργαστούν στον δικό τους Τομέα (π.χ. Οικονομικά, Φυσική, Νομική, Ιατρική, κ.λπ.) χρησιμοποιώντας γνώση και της Πληροφορικής. Επομένως, θα μπορούν να αναζητούν καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας του Τομέα τους αλλά και τα διάφορα επιστημονικά πεδία θα στελεχώνονται με επιστήμονες που συνδυάζουν την γνώση του επιστημονικού τους αντικειμένου με υψηλότατη γνώση Πληροφορικής.

Οι σκοποί του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική» του Τµήµατος Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς είναι οι εξής :

Η ενδυνάμωση του διεπιστημονικού χαρακτήρα της Πληροφορικής και η σύνδεσή της με άλλες επιστήμες με στόχο τόσο την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνώσεων Πληροφορικής σε επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, όσο και την τροφοδότηση της ίδιας της Πληροφορικής με νέα επιστημονικά πεδία βασικής έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών.
Η προετοιμασία και εκπαίδευση καταρτισμένων και ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν την ανάπτυξη της χώρας.
Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Η ανάπτυξη και διάχυση της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στον Ελλαδικό χώρο.
Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και των Επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των συστημάτων Πληροφορικής.
Η συνεργασία με Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Επιστημονικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με θέματα Πληροφορικής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών τμημάτων και πτυχιούχοι ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Πληροφορικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια δύο ετών που ισοδυναμούν με 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Έναρξη Μαθημάτων:
Τα μαθήματα ξεκινούν στις αρχές Οκτωβρίου.

Δίδακτρα:
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1500 ευρώ ανά εξάμηνο.
Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται στην αρχή του κάθε εξαμήνου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς