Πληροφορική
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σε συνεργασία με: Universite Joseph Fourier (Grenoble) / Universite Paris-Sud (Orsay)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Πληροφορική καλύπτοντας τα θεωρητικά θεμέλια, τις τεχνολογικές υποδομές και τις εφαρμογές αυτής. Το Π.Μ.Σ. έχει στόχο να προσελκύσει φοιτητές τόσο από τις δύο συνεργαζόμενες χώρες, όσο και από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός αυτής. Σκοπός του είναι αφενός η ειδίκευση σε βασικές θεματικές περιοχές της Πληροφορικής, ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες περιοχές. Αφετέρου σκοπεύει στην εκπαίδευση μέσα από την έρευνα για την προετοιμασία των μελλοντικών ερευνητών Πληροφορικής, κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) που να επιστεγάζει σημαντικές πρωτότυπες συνεισφορές στην Πληροφορική.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Πληροφορική στις παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

Θεωρητικά Θεμέλια Επιστήμης Υπολογιστών
Συστήματα Υλικού και Λογισμικού
Δεδομένα, Γνώσεις, Συνιστώσες Λογισμικού και Διεπαφές
Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα Υπολογιστών και Κατανεμημένα Συστήματα
Γραφική, Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στον χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Ο απονεμόμενος τίτλος συντάσσεται στην Ελληνική και τη Γαλλική. Ο κάτοχος του ανωτέρω τίτλου έχει δικαίωμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της ισχύουσας κατά περίπτωση εθνικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. είναι δυνατή η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υπό συνεπίβλεψη από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Ορίζεται ένα μέλος από κάθε συνεργαζόμενο ίδρυμα που μετέχει και στην τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη αναλαμβάνει εκάστοτε ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, στο οποίο γίνεται η τελική κρίση της διατριβής. Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στον χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Ο απονεμόμενος τίτλος συντάσσεται στην Ελληνική και τη Γαλλική.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. πτυχιούχοι με βασικές σπουδές συναφείς με την Πληροφορική από Τμήματα της ημεδαπής ή των αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον έχουν αποκτήσει 240 ευρωπαϊκές μονάδες σπουδών ή ισοδύναμες με αυτές σπουδές τετραετούς διάρκειας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 12γ του Ν.2916/2001. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί για την απόκτηση του Δ.Δ. πτυχιούχοι με βασικές σπουδές συναφείς με την Πληροφορική από Τμήματα της ημεδαπής ή των αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποκτήσει 300 ευρωπαϊκές μονάδες σπουδών ή ισοδύναμες με αυτές σπουδές πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές προϋποθέσεις, τόσο για το Μ.Δ.Ε., όσο και για το Δ.Δ., καθορίζονται με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) και η μέγιστη σε τέσσερα (4) συνεχόμενα εξάμηνα από την πρώτη εγγραφή. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) και η μέγιστη σε τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη από την πρώτη εγγραφή.

Χώρα:
Ελλάδα
Γαλλία

Πόλη:
Κρήτη - Ηράκλειο
Grenoble
Orsay