Πληροφορική Επιστημών Ζωής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιγραφή Προγράμματος

Το ΔΜΠΣ-ΠΕΖ στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής με προοπτικές τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στο χώρο των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι θα δύνανται να διενεργούν αυτοδύναμη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της ΠΕΖ και να επιλύουν προβλήματα των επιστημών ζωής με την ανάπτυξη πρωτότυπων πληροφορικών εργαλείων (βάσεις δεδομένων, μοντέλα, λογισμικά απόκτησης, ανάλυσης και απεικόνισης δεδομένων κα.), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, υγειονομικών, τεχνολογικών και κοινωνικών αναγκών με τελικό αποτέλεσμα την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας, στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων του νέου αυτού υβριδικού επιστημονικού τομέα και των εφαρμογών του.

Οι κατευθύνσεις που μπορούν να ακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι:
==> Βιοπληροφορική
==> Ιατρική Πληροφορική
==> Νευροπληροφορική

Πρόσθετες κατευθύνσεις είναι δυνατόν στο μέλλον να εγκριθούν μετά από επαρκώς αιτιολογημένη πρόταση και ομόφωνη απόφαση της ΕΔΕ.

Το ΔΠΜΣ-ΠΕΖ οδηγεί στην απονομή:
==> Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ)
==> Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ)

Η κατεύθυνση που παρακολούθησε ο ΜΦ θα αναφέρεται εντός παρενθέσεως μετά τον τίτλο του διπλώματος ΜΔΕ ή ΔΔ.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΔΠΜΣ-ΠΕΖ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιο-Επιστημών, Τμημάτων σχετικών με την Πληροφορική καθώς και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής σύμφωνα με το §5 παρ. 12γ του νόμου 2916/01 ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμο των Ελληνικών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής τους. Η αξιολογική σειρά προτείνεται προς την ΣΕ από την ΕΑΥ και η ΣΕ εγκρίνει τον πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε περίπτωση οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Κάτοχοι ΜΔΕ άλλων ΜΠΣ με συναφές γνωστικό αντικείμενο προς το ΠΕΖ μπορεί να γίνουν δεκτοί για εκπόνηση ΔΔ (με μερική ή/και πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση για την παρακολούθηση μαθημάτων) κατόπιν αιτήσεώς του, κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου και του μηνός Μαρτίου έκαστου ακαδημαϊκού έτους, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ και σχετική απόφαση της ΕΔΕ. Ο αριθμός αυτής της κατηγορίας υποψηφίων δεν μπορεί να ξεπερνά συνολικά τους πέντε (5) για κάθε Ακαδημαϊκό έτος. Η απόφαση της ΕΔΕ στην περίπτωση αυτή οφείλει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και ομόφωνη, να αναφέρει την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή (ΤΣΕ), τον επιβλέποντα και το θέμα της ΔΔ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήματα Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι η ελάχιστη τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής, ως ο νόμος ορίζει, και όχι μεγαλύτερη από οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ΕΔΕ μπορεί να εγκρίνει την παράταση του μεγίστου χρόνου μέχρι δυο (2) διδακτικά εξάμηνα επιπλέον μετά αίτηση του υποψηφίου, εισήγηση του ΕΚ και αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα