Πιστοποιημένη Εκπαίδευση Validator για το Πρόγραμμα EFQM Committed to Excellence in Europe
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρώτο επίπεδο Διάκρισης “Committed to Excellence” είναι σχεδιασμένο για οργανισμούς ή και επιχειρησιακές μονάδες που μόλις ξεκινούν το ταξίδι τους προς την επιχειρηματική Αριστεία. Οι εκπαιδευμένοι Validators αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των υποψήφιων οργανισμών σε αυτό το επίπεδο. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που παρουσιάζονται παρακάτω και κατόπιν επιτυχίας στις εξετάσεις, θα λάβουν το επίσημο πιστοποιητικό Validator και θα πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της ιδιότητας του Validator για το πρόγραμμα “Committed to Excellence in Europe”.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εντρυφήσουν στη Φιλοσοφία της Επιχειρηματικής Αριστείας για προσωπική τους εξέλιξη ή ακόμα και για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στην επιχείρηση όπου εργάζονται. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν σαν επικυρωτές στο πλαίσιο του προγράμματος EFQM Committed to Excellence in Europe – Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία .
Για την πιστοποιημένη εκπαίδευση European Assessor/Validator όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
- Αποδεδειγμένη τετραετή εμπειρία σε διοικητική θέση σε οργανισμό
- Στους οργανισμούς που εργάζονται να έχουν εφαρμοστεί μοντέλα & συστήματα ποιότητας (π.χ. ISO 9000, ISO 14000 κ.α.), ή να έχουν συμμετάσχει στα Επίπεδα Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM
- Να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα αποκλειστικά για το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας – EFQM είτε στην ΕΕΔΕ είτε στο EFQM (οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΕΕΔΕ αποδεικτικό παρακολούθησης επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος EFQM και ολοκληρωμένης γνώσης του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM).
- Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και θα αξιολογηθούν με βάση την εκπλήρωση των παραπάνω κριτηρίων και ύστερα από αξιολόγηση των σχετικών δικαιολογητικών που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
16 ώρες

Δίδακτρα:
Μέλη: € 620Μη μέλη: € 700

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα