Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείρηση
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση στοχεύει στην παροχή επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα πολιτικής και σχεδιασμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Αποστολή του Προγράμματος είναι η κατάρτιση/εξειδίκευση επιστημόνων με βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση για το περιβαλλοντικό ζήτημα. Οι επιστήμονες αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία σύλληψης, διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής. Εκτός από τον εμπλουτισμό και την διεύρυνση των δυνατοτήτων που θα αποκτήσουν οι ίδιοι, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη που θα διαχυθούν στον περίγυρο της δραστηριότητάς τους.

Η αποστολή του Προγράμματος πραγματώνεται μέσα από την ικανοποίηση των παρακάτω στόχων:

Στόχος 1: Η παραγωγή σε μόνιμη και διευρυνόμενη βάση ανθρώπινου κεφαλαίου εξειδικευμένου σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο στόχος αυτός αφορά τρία σημαντικά επί μέρους ζητήματα: την φυσιογνωμία των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος, τη φυσιογνωμία του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους, τα υλικά μέσα και τη τεχνογνωσία της διδασκαλίας

Στόχος 2: H Παραγωγή προϊόντων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για το περιβάλλον

Στόχος 3: H διάχυση πολιτισμικών αξιών και πληροφοριών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το Πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων μέσω της μεταπτυχιακής εξειδίκευσης επιστημόνων, η οποία οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος στον σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών και συστημάτων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Το Πρόγραμμα έχει ως τελικό στόχο να αποδώσει στην κοινωνία επιστημονικά στελέχη που το προφίλ τους θα ικανοποιεί τις ανάγκες της πραγματικής και λανθάνουσας ζήτησης στελεχών στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Συνδυάζοντας γνώσεις από τα πεδία των περιβαλλοντικών επιστημών με εκείνα της πολιτικής επιστήμης, της οικολογίας, της μηχανικής, των οικονομικών, των επιστημών διοικήσεως και του χωρικού σχεδιασμού, σε ένα συνεργικό σύνολο επαγγελματικών εφοδίων, οι πτυχιούχοι του προγράμματος προετοιμάζονται ώστε, με την κατάλληλη εμπειρία που θα αποκτήσουν στην πράξη, να προσβλέπουν σε επαγγελματική σταδιοδρομία είτε στον ακαδημαϊκό χώρο, είτε στο επίπεδο των διευθυντικών στελεχών και των διαχειριστών έργου (project management).

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μάστερ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράμματος Μάστερ είναι η η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τόσο για την κατανόηση της βιβλιογραφίας, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είναι αγγλική, όσο και για την παρακολούθηση των επισκεπτών καθηγητών από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα).

Το Διδακτορικό Δίπλωμα απευθύνεται σε κατόχους Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πολιτική και Προγραμματισμό της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή συναφών Προγραμμάτων της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός στο πρόγραμμα διδακτορικού διπλώματος υποψήφιος που δεν έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Περιβάλλοντος

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Πρόγραμμα για την απόκτηση του διπλώματος Μάστερ παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μονοετούς και διετούς κύκλου σπουδών. Το μονοετές πρόγραμμα σπουδών διαρκεί 12 μήνες και περιλαμβάνει τέσσερεις σπονδύλους, οι τρεις πρώτοι με τη διδασκαλία μαθημάτων και ο τέταρτος με την εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής από τους φοιτητές. Το διετές πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες και έχει ερευνητικό χαρακτήρα με άξονα την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για Διδακτορικό Δίπλωμα εξαρτάται κυρίως από την αφοσίωση του υποψήφιου διδάκτορα, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) εξάμηνα -μέγιστο όριο- ή έξι (6) εξάμηνα ελάχιστο.

Δίδακτρα:
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα προσφέρει την δυνατότητα υποτροφιών και σπουδαστικών βοηθημάτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει των χρηματοδοτικών δεδομένων του Προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα σπουδαστικά βοηθήματα δίνονται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών καθώς και τις ανάγκες υποστήριξης του εκπαιδευτικού και οργανωτικού έργου του Προγράμματος.

Η ΓΣΕΣ επανεξετάζει ανά τρίμηνο την πλήρωση των προϋποθέσεων για καταβολή υποτροφιών και σπουδαστικών βοηθημάτων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση των προϋποθέσεων καταβολής, η υποτροφία ή το σπουδαστικό βοήθημα διακόπτεται.

Το ΠΜΣ προβλέπει δίδακτρα για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ύψους 2000 € για το μονοετές ΠΣ και 1500 € ετησίως για το διετές ΠΣ. Η πολιτική καταβολής του συμβολικού αυτού ποσού (μικρό ποσοστό του πραγματικού κόστους των μεταπτυχιακών σπουδών) βασίζεται στην εκτίμηση ότι η καταβολή διδάκτρων θα ενδυναμώσει το αίσθημα συνέπειας και ευθύνης των φοιτητών για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Μυτιλήνη