Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος καθώς και των εφαρμογών τους στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική:

Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών

Στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του Ελλαδικού χερσαίου και υδατικού περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης πόρων και ποιότητας περιβάλλοντος και στην προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο χρήση των πόρων της χώρας

Στη συμβολή στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία οικολογικών και μηχανικών περιβαλλοντικών συστημάτων

Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσης του.

Κριτήρια Εισαγωγής

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστημών, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων τμημάτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2916/2001.

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ) αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πτυχιούχοι Π.Μ.Σ. διπλώματος εξειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Επιστήμη Περιβάλλοντος, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι άλλων Π.Μ.Σ. διπλωμάτων εξειδίκευσης ή μη κάτοχοι διπλωμάτων εξειδίκευσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Περιβάλλοντος

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μετά από μονοετή φοίτηση (παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής), και Διδακτορικό Δίπλωμα μετά από τριετή τουλάχιστον έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Έναρξη Μαθημάτων:
Αρχές Οκτωβρίου

Δίδακτρα:
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.000 € για κάθε έτος.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Μυτιλήνη