Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα:

(α) θεωρητικής πλαισίωσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.).
(β) σχεδιασμού και εφαρμογής εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
(γ) σχεδιασμού πολιτικών (policies) για την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση

Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού που θα ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. σε όλα τα επίπεδα και τομείς της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, καθώς και με το σχεδιασμό πολιτικών για τη διάδοση και θεσμοποίηση της εκπαίδευσης αυτής.
Η συστηματική έρευνα του πεδίου της Π.Ε., τόσο σε επίπεδο θεωρητικού πλαισίου, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την παραγωγή νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών.
Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο εκπαιδευτικό σύστημα και τους κοινωνικούς θεσμούς, και εν γένει στους φορείς που συμμετέχουν στην διαμόρφωση, λήψη και έλεγχο αποφάσεων για την προστασία του, του φυσικού ανθρωπογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος, μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού που ασχολούνται με την Π.Ε. αλλά και
η ανάπτυξη ανθρώπινου δικτύου από ερευνητές, εξωτερικούς συνεργάτες, επισκέπτες καθηγητές και απόφοιτους του ΠΜΣ.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. Διπλώματος Εξειδίκευσης γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 εδ α, Ν.2083/1992 πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και αξιωματικοί των Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 παρ 12 εδαφ. γ του Ν.2916/2001.

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. β, παρ. 4, του άρθ 12 του Ν.2083/92, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, στο αντικείμενο της Εκπαίδευσης ή/και του Περιβάλλοντος ή σε συναφή σε αυτά γνωστικά αντικείμενα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης άλλων Π.Μ.Σ. καθώς και μη κάτοχοι Μ.Δ.Ε. Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις των εξαιρετικών αυτών περιπτώσεων προσδιορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε 12 μήνες πλήρους φοίτησης και με το τελευταίο τρίμηνο να διατίθεται για τη συγγραφή της ερευνητικής συνθετικής διατριβής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) έξι (6) επί πλέον διδακτικά εξάμηνα. Σε κάθε περίπτωση, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έξι (6) διδακτικά εξάμηνα.

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 1.000 Ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Ρόδος