Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Οργανωμένα Τμήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργούν στις περισσότερες Σχολές του Πανεπιστημίου, με έναν αριθμό που φθάνει τους χίλιους εξήντα ένα (1.061) φοιτητές ενώ αντίστοιχα ένας αριθμός δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά (2.357) φοιτητών εκπονεί διδακτορική διατριβή. Οι αριθμοί αυτοί αυξάνοντα ι συνεχώς.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει σήμερα δεκαεπτά (17) Τμήματα, στα οποία φοιτούν δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσιοι τριάντα τέσσερις (16.434) φοιτητές. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ανέρχονται στα πεντακόσια τριάντα τρία (533). Το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) έχει συνολικά τριάντα τρία μέλη (33).

Στο Πανεπιστήμιο υπηρετούν, επίσης, έξι (6) Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες. Στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου εργάζονται τριακόσιοι είκοσι (320) υπάλληλοι, ενώ άλλοι εκατόν τριάντα δύο (132) υπάλληλοι αποτελούν το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).

Σημαντικό βήμα στην οργάνωση του Πανεπιστημίου απετέλεσε η δημοσίευση του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών (Π. Δ. 186/99 Φ.Ε.Κ. 173/27-8-1999 τεύχος Α') καθώς και η έγκριση και δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παν/μίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ έγκρισης 310/10-3-2005).

Τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με την ίδρυση νέων Τμημάτων έχει σχεδόν διπλασιαστεί και η προοπτική εξέλιξης του παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευοίωνη. Αυτό φαίνεται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημιούπολη
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τ.Θ. 1186
45110 Ιωάννινα
Τηλ.: +30 26510 97288, 97439
Fax: +30 26510 97087