Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιάζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνικών προβλημάτων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπληρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό βιβλίο-έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύπαρξη του βιβλίου-εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.

Στρατηγικοί στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:

Η έρευνα και μελέτη του πεδίου της Παιδικής Λογοτεχνίας και γενικότερα του παιδικού βιβλίου (λογοτεχνικού βιβλίου, εικονοβιβλίου, εικονογραφημένου βιβλίου, εικονογραφήματος-κόμικς, περιοδικού-εντύπου, λογοτεχνικού βιβλίου γνώσεων).
Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού που θα ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού (εκπαιδευτικά παιχνίδια και πολυμέσα γλώσσας, φυσικών επιστημών, μαθηματικών, τέχνης) σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της εκπαίδευσης.
Η εξειδίκευση των εκπαιδευτικών ώστε αφενός να τους εφοδιάσει με γνώσεις πάνω στις νέες αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, στις νέες διδακτικές μεθόδους, στις αναγνωστικές πρακτικές αφετέρου να συμβάλει στην ουσιαστική γνωριμία τους με νέες οπτικές και νέα εργαλεία, με σκοπό τη δημιουργία εκείνου του επιστημονικού πλαισίου, το οποίο θα στηρίξει τους εκπαιδευτικούς μέσω μιας ουσιαστικής και ενεργητικής επιμόρφωσης και θα απελευθερώσει τις δημιουργικές τους δυνάμεις κατά τη διδασκαλία τους στην τάξη.
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού με σκοπό την παιγνιώδη ενεργητική, δημιουργική και διαθεματική μάθηση.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, οι πτυχιούχοι των Φιλοσοφικών Σχολών, των λεγομένων «Καθηγητικών Σχολών», του Τμήματος Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Μ.Ι.Θ.Ε), των τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου και των Τ.Ε.Ι Βιβλιοθηκονομίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 5 παρ.123 εδαφ. Γ του Ν. 2916/2001.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η διάρκεια σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στο Διδακτορικό Δίπλωμα ορίζεται με το σχετικό άρθρο της Υπουργικής Απόφασης σε τρία διδακτικά εξάμηνα, με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας.
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) έξι (6) επί πλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατ’ ελάχιστον.

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα για το ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των 2.500 Ευρώ για το σύνολο της φοίτησης.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Ρόδος