Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σε συνεργασία με: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:
α. «Logistics» (Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων)
β. «Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος»

Αντικείμενο Ειδίκευσης Logistics

Κάθε σύγχρονη οικονομική μονάδα επιδιώκει την μεγιστοποίηση της αξίας των αγαθών/υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της. Η εφαρμογή των Logistics επιδιώκει να συντονίσει όλες τις προσπάθειες που γίνονται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας εφοδιασμού, έτσι ώστε η επιδιωκόμενη αύξηση της αξίας σε μία φάση να μην προκαλεί μείωση της πρότυπης αξίας σε προηγούμενη ή επόμενη φάση. Η λειτουργία των Logistics αποτελεί μία σύνθεση με σκοπό την βελτιστοποίηση των επί μέρους λειτουργιών: management του εφοδιαστικού περιβάλλοντος, διοίκηση μεταφορικής λειτουργίας, αποθήκευση και έλεγχος πρώτων υλών, διοίκηση παραγωγής, προγραμματισμός και προβλέψεις, διανομή προϊόντων, εξυπηρέτηση πελατών και service, διαχείριση υποπροϊόντων και αχρήστων κ.ά. Η αύξηση της αξίας επιτυγχάνεται μέσω των πέντε στρατηγικών στόχων που προκύπτουν από την εφαρμογή των Logistics:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και παράδοση προϊόντων χωρίς ελαττώματα
Χρήση του χρόνου ως ανταγωνιστικού εργαλείου
Μείωση του ολικού κόστους και αύξηση της αξιοπιστίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού
Καθιέρωση και συντήρηση τεχνολογικής υπεροχής σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον
Ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προέρχονται από το εξωτερικό εφοδιαστικό περιβάλλον

Βασικά εργαλεία για την εφαρμογή της επιστήμης των Logistics στις οικονομικές μονάδες θεωρούνται:

Η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού μέσω σύγχρονων μεθόδων διοίκησης όπως εφαρμογή διαλειτουργικών ομάδων εργασίας και σχεδιασμός αμοιβαία επωφελών συνεργασιών (win-win) με πελάτες και προμηθευτές
Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής (π.χ. CALS, CAD/CAM, electronic commerce, DRP, MRP)
Οι σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης και χειρισμού προϊόντων (π.χ. automated warehousing, bar-coding technologies)
Οι δοκιμασμένες τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας, ποσοτικής ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.

Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μέσα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Π.Σ) και η διδασκαλία όλων των εφαρμογών των Logistics (Business Logistics, Systems Logistics, Transportation-Shipping Logistics, Environmental Logistics) θα δημιουργήσουν εκπαιδευμένα στελέχη που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία όλες τις προκλήσεις από το σύγχρονο, πολύπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Αντικείμενο Ειδίκευσης Ενέργεια & Περιβάλλον

Η συνεχώς αυξανόμενη παγκόσμια ευαισθητοποίηση για την εφαρμογή μεθόδων και διεργασιών που έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί μία από τις πρώτες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ευρωπαικής Ενωσης, οι οδηγίες της οποίας συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και επιβάλλουν τη λήψη συνεχώς αυστηρότερων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

Η μεθοδική και αναλυτική διατύπωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και η διερεύνηση των εφικτών λύσεων στα πλαίσια των μαθημάτων του Μ.Π.Σ θα συντελέσουν αποτελεσματικά στη δημιουργία στελεχιακού δυναμικού που θα είναι σε θέση να καλύψει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η προσέγγιση των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων είναι συστημική/διεπιστημονική και σύμφωνη με τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν διεθνώς και ιδιαίτερα στον ευρωπαικό χώρο κατά τα τελευταία έτη. Με τον τρόπο αυτό, συνδυάζεται γνώση από διαφορετικά πεδία, όπως η Ανάλυση των Συστημάτων, η Λήψη Αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας, η Επίλυση Περιβαλλοντικών/Ενεργειακών Προβλημάτων με Η/Υ, η Οικονομική των Φυσικών Πόρων, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA), η Επιλογή και Διαχείριση Τεχνολογίας, Ειδικά Θέματα Μεταφορών, κ.ά., με σκοπό να αποκτήσει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μια προσωπική Βάση Γνώσης (Knowledge Base) που θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα ενδιαφέροντά του.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα μελέτης περιπτώσεων (case studies) από τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα τόσο σε επίπεδο ορισμένων εξαμηνιαίων μαθημάτων όσο και σε επίπεδο διπλωματικής εργασίας (project), η οποία είναι δυνατόν να εκπονηθεί είτε εντός των παραπάνω αναφερομένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων είτε σε ένα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα (ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Eθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών-ΕΚΘΕ) είτε σε άλλους Οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που ήδη ενεργοποιούνται ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητα σε τομείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Ενέργεια ή/και το Περιβάλλον.

Κριτήρια Εισαγωγής

Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστηνίου Πειραιώς, Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς