Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του προγράμματος (ΦΕΚ1112/τ.Β’/04-07-07) αποτελεί:

α) η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Οργάνωση και Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και συναφών με τον αθλητισμό επιστημών και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση και η ψυχαγωγία.

β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικανών να προωθήσουν την ανάπτυξη του Ελληνικού αθλητισμού και των παραπάνω συναφών κλάδων μέσω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

δ) Η προαγωγή της Οργάνωσης και Διοίκησης των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και η κατανόηση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του Ελληνικού αθλητισμού.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου κατά προτίμηση πτυχιούχοι Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται: Tρία (3) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, Έξι (6) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα επιπλέον από την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Σπάρτη