Οπτική και Όραση
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σε συνεργασία με: Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας / Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Σήμερα, στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, η μελέτη της φυσιολογίας του ανθρώπου και η αντιμετώπιση των ασθενειών συγκεντρώνουν την προσοχή όλων των αναπτυγμένων χωρών. Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της υγείας έχει προσελκύσει επιστήμονες από διάφορα, εκτός της ιατρικής, ώριμα πλέον επιστημονικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της «οπτικής και όρασης» παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξη καθώς η κλασική «οφθαλμολογία» έχει εμπλουτιστεί από τις εξελίξεις σε τομείς όπως ο τομέας της «νευροφυσιολογίας», της «οπτικής» των «λέιζερ» και της απεικόνισης. Η ανάπτυξη αυτή έχει δημιουργήσει μια ισχυρή διεθνή αγορά υποστηριζόμενη από ειδικούς διαφόρων επιστημών.

Επιτεύγματα αυτής της γόνιμης διεπιστημονικής συνεργασίας, όπως η χρήση των laser για τη διόρθωση της μυωπίας, η ανάπτυξη σύγχρονων συσκευών απεικόνισης για την λεπτομερή καταγραφή και μελέτη του οπτικού συστήματος του οφθαλμού, έχουν εμπλουτίσει την οφθαλμολογική κλινική πράξη.
Παράλληλα στον ελληνικό χώρο το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει πρωτοστατήσει στον τομέα αυτό. Το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) του Τμήματος Ιατρικής, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρου όπου η ανάγκη συνεργασίας επιστημόνων που προέρχονται από την Ιατρική με επιστήμονες των Θετικών Επιστημών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Οπτική και την Όραση έχει λειτουργήσει με επιτυχημένο τρόπο και εξαιρετικά αποδοτικά.

Τα τελευταία 12 χρόνια στο παραπάνω εργαστήριο απασχολούνται σε σταθερή και μόνιμη βάση μεταδιδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που προέρχονται από Τμήματα των Θετικών Επιστημών (Φυσική, Επιστήμη Υπολογιστών κ.ά.). Η σχέση αυτή έχει αποτελέσει τη βασική κινητήρια δύναμη για μια σειρά επιστημονικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου που έχει οδηγήσει σε καινοτόμες πρωτοποριακές λύσεις στις οποίες η συνεισφορά των Θετικών Επιστημών είναι θεμελιώδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιστήμονες που έχουν εργαστεί στο ΒΕΜΜΟ κατόρθωσαν στη συνέχεια να καταλάβουν σημαντικές θέσεις τόσο στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και στη βιομηχανία στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, με τη συνεισφορά τους έγινε δυνατή η ανάπτυξη εργαστηρίου σχεδιασμού και κατασκευής εργαλείων που πρόσφατα πιστοποιήθηκε κατά ISO.

Η διεπιστημονική συνεργασία που έχει αποτελέσει το υπόβαθρο αυτών των διακρίσεων εδραιώνεται και αποκτάει νέα υπόσταση με την λειτουργία του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οπτική και Όραση». Για την κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος «Οπτική και Όραση» συνδράμουν ερευνητές από ένα μεγάλο εύρος Επιστημών, όπως η Οπτική Φυσική, τα Μαθηματικά, η Ιατρική, η Οπτομετρία, η Ψυχολογία, η Ιστολογία, η Ανατομία, η Νευροφυσιολογία, η Βιοτεχνολογία και οι Νευρο-Επιστήμες της Όρασης, κάνοντας πράξη την διεπιστημονική συνεργασία.

Στα πεδία μελέτης του μεταπτυχιακού περιλαμβάνονται η οπτική του οφθαλμού, η ανάλυση και επεξεργασία εικόνας απο το οπτικό σύστημα, η μοντελοποίηση της ποιότητας εικόνας, η ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών και αντίστοιχων λογισμικών για την αξιολόγηση, μοντελοποίηση της οπτικής συμπεριφοράς και την διάγνωση ασθενειών, η ηλεκτροφυσιολογία, η ψυχοφυσική της όρασης, η εργονομία της όρασης (εφαρμογές σε διάφορες ενασχολήσεις του ανθρώπου, π.χ. οδήγηση, αθλητισμός) ο σχεδιασμός και ανάπτυξη συσκευών για την διάγνωση ασθενειών της όρασης, η συσχέτιση φαινοτύπου και γονότυπου κληρονομικών ασθενειών, η απεικόνιση εγκεφαλικών λειτουργιών της όρασης κλπ.

Στα πλαίσια αυτά λειτουργεί το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με ειδίκευση στην «Οπτική και Όραση». Την ευθύνη του διατμηματικού ΠΜΣ έχουν το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και τα Τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Το τελευταίο τμήμα προσετέθη μετά από πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, το ΠΜΣ υποστηρίζεται από την εργαστηριακή υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό των Ινστιτούτων Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) και Υπολογιστικών Μαθηματικών, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), του Βαρδινογιάννειου Εργαστηρίου Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) και της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master of Science)
Διδακτορικό Δίπλωμα στην Οπτική και Όραση (PhD)
Η δυνατότητα λήψης διδακτορικού διπλώματος προσετέθη μετά από πρόσφατη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, προερχόμενοι από σχολές θετικών επιστημών, της Ιατρικής καθώς και Πολυτεχνικών σχολών καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών αντικειμένων.
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμούνται η προσωπική συνέντευξη, το βιογραφικό τους σημείωμα, ο βαθμός πτυχίου τους και 2 συστατικές επιστολές.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ιατρικής με τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια σπουδών του Διατμηματικού ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4 εξάμηνα σπουδών. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη ούτε μεγαλύτερη από πέντε έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος.

Έναρξη Μαθημάτων:
Το Α’ εξάμηνο σπουδών αρχίζει κατά κανόνα τον Οκτώβριο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Ηράκλειο