Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ).

Βασικός σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, που θα προωθούν τη γνώση και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου και η δημιουργία στελεχών για τις ανάγκες των αναπτυξιακών φορέων, που σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές/προγράμματα ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης. Απώτερος σκοπός του Π.Μ.Σ. Είναι η δημιουργία διεπιστημονικής τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των σύνθετων και πολυδιάστατων αναπτυξιακών προβλημάτων των τοπικών οικονομιών/κοινωνιών των αγροτικών περιοχών και της αγροτικής οικονομίας γενικότερα.

Κριτήρια Εισαγωγής

Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:
1. Ελάχιστος βαθμός πτυχίου 6,5
2. Γραπτή εξέταση στα μαθήματα α) Πολιτική Οικονομία και β) Στατιστική.

Μετά τις γραπτές εξετάσεις παραμένουν ως υποψήφιοι για κρίση οι φοιτητές που εξασφαλίζουν σε κάθε μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε (5,0).

• Επάρκεια γνώσης Αγγλικής γλώσσας που προσδιορίζεται από :
Τουλάχιστο πτυχίο Lower (του Βρετανικού Συμβουλίου ή της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης) με υποχρέωση απόκτησης ενός εκ των παρακάτω πτυχίων:
1) Certificate of Proficiency in English του Cambridge
2) Certificate of Proficiency in English του Michigan
3) Certificate of Proficiency in English του Central Lancashire
4) Certificate in proficient Communication του Edexcel International London Examinations
5) IELTS με βαθμό 7,5 και άνω
6) Κρατικό πιστοποιητικό γλωσομάθειας επιπέδου Γ2 ή
7) TOEFL με βαθμό 72 και άνω
έως την προθεσμία εγγραφής.
• Ο γενικός βαθμός πτυχίου.
• Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική επαγγελματική εμπειρία.
• Δύο συστατικές επιστολές.
• Η προσωπική συνέντευξη.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν την Ελληνική γλώσσα., η επαρκής γνώση της οποίας αποδεικνύεται με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών απαιτείται κατ΄αρχάς αίτηση για θέση υποψηφίου διδάκτορα κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μaster) με βαθμό τουλάχιστον επτά.
Εάν ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του παρόντος Προγράμματος, υποχρεούται να παρακολουθήσει το σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τα σχετικά προαπαιτούμενά τους, με εξαίρεση συναφή μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς στο παρελθόν. Η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει για τον αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων που θα γίνουν δεκτοί σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες δυνατότητες.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο αφορούν στην ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και το τρίτο στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Εργασίας.

Δίδακτρα:
Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, εγγράφονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων και καταβάλλουν το ποσό των διδάκτρων σε δύο δόσεις, στην αρχή του 1ου και 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα