Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης χορηγεί (σύμφωνα με το ΦΕΚ 44/22-01-2002) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική και Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Οικονομική Επιστήμη. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξειδίκευση των σπουδαστών σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει το Τμήμα. Έρχεται να θεραπεύσει ανάγκες τόσο από πλευράς προσφοράς εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης από πλευράς των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά και να ικανοποιήσει τη ζήτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας του προγράμματος προβάλλει την αναγκαιότητα μιας πολύπλευρης ανάλυσης των ζητημάτων του εστιάζονται σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής πολιτικής. Βασικός στόχος είναι η απόκτηση από τους σπουδαστές:

(α) θεωρητικών εργαλείων για την κατανόηση των προβλημάτων της οικονομικής ανάλυσης
(β) πρακτικών ικανοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και
(γ) μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης της εφαρμογής των οικονομικών προγραμμάτων.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών και Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Ελληνικών ΑΕΙ καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε αποφοίτους μη Οικονομικών Τμημάτων ΑΕΙ καθώς και αποφοίτους ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, είναι δυνατόν να ζητηθεί να εξεταστούν επιτυχώς σε ένα (1) έως τρία (3) μαθήματα (Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομική Θεωρία) πριν εγγραφούν στο ΜΔΕ, με την προϋπόθεση ότι ο φάκελός τους έχει αξιολογηθεί θετικά και έχουν κληθεί για συνέντευξη.

Οι εξετάσεις αποτελούν την τρίτη φάση αξιολόγησης. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αναλόγων τμημάτων της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ήδη ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα από Τμήμα Ελληνικού ΑΕΙ ή ανάλογου ιδρύματος της αλλοδαπής υπό τον όρο ότι αυτός ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Οι σπουδές για την απόκτηση του ΜΔΕ στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική ολοκληρώνονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Έναρξη Μαθημάτων:
Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Ρέθυμνο