Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Ναυτιλία με τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

1. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική (20 Θέσεις)
2. Διεθνείς Μεταφορές (20 Θέσεις)
3. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (20 Θέσεις)
4. Ποιότητα της Ναυτιλίας (20 Θέσεις).

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή και πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, κατά την διάρκεια του προγράμματος θα προσφερθεί η δυνατότητα για την πραγματοποίηση παρακολούθησης «Επαγγελματικών Σεμιναρίων» τα οποία θα οδηγούν στην απόκτηση της σχετικής βεβαίωσης.

Έναρξη Μαθημάτων:
Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς