Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στην Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο (ΝΑΜΕ) είναι διάρκειας 12 μηνών και περιλαμβάνει τέσσερις εμβαθύνσεις:

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα, και Δίκαιο
Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
Διεθνής Οικονομική-Χρηματοοικονομική

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 μαθήματα κορμού, κοινά για όλες τις εμβαθύνσεις, διάρκειας ενός εξαμήνου.

Στη συνέχεια οι φοιτητές επιλέγουν την εμβάθυνση που τους ενδιαφέρει σε 2 κύκλους σπουδών, διάρκειας 10 περίπου εβδομάδων. Ειδικότερα, στο Β και Γ κύκλο σπουδών οι φοιτητές πρέπει να πάρουν 4 μαθήματα. Από τα 8 μαθήματα του Β και Γ κύκλου σπουδών, 2 μπορούν να προέρχονται από διαφορετικές εμβαθύνσεις.

Το μάθημα της Στρατηγικής είναι υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις και έχει διάρκεια 2 κύκλων σπουδών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μια εβδομάδα εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Σε ειδικές περιπτώσεις οι φοιτητές μπορούν να δημιουργήσουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών με τον υπεύθυνο σύμβουλο σπουδών τους. Η διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί να αρχίσει από την αρχή του προγράμματος σπουδών, παραδίδεται και υποστηρίζεται το Σεπτέμβριο.

Κάθε μάθημα κορμού αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές μονάδες, και κάθε μάθημα εμβάθυνσης σε 3 διδακτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές μονάδες.

5 μαθήματα κορμού * 6 δ.μ. = 30 δ.μ.
8 μαθήματα εμβάθυνσης * 3 δ.μ. = 24 δ.μ.
διπλωματική εργασία = 12 δ.μ.

Ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. του ΝΑ.Μ.Ε. είναι 66.

Στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, το οποίο επανδρώνεται με αποφοίτους Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις Οικονομικές Σπουδές και τις Επιστήμες Μηχανικών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γενικές εξετάσεις, παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και την ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουυδών γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων:

(α) πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων, ιδρυμάτων της αλλοδαπής: . Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών . Ναυτιλιακών Σπουδών . Πολυτεχνικών Σχολών . Θετικών Επιστημών . Επιστημών Πληροφορικής, και Νομικής.
(β) αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος καθώς και των λοιπών παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.
(γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντίστοιχων με τα παραπάνω τμήματα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.
(δ) αξιωματικοί του Εμπορικού Ναυτικού, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που προέρχονται από Τμήματα Νομικής καθώς και από τις κατηγορίες (β), (γ) και (δ), εάν επιλεγούν, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα σπουδών πριν από την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες.

Η ελάχιστη διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος είναι έξι (6) εξάμηνα (4 εξάμηνα για τους αποφοίτους του ΝΑ.Μ.Ε. μόνο).

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Χίος