ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων» και δυνατότητα επιλογής δυο κατευθύνσεων:

Marketing - Management
Total Quality Management

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα είναι πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης και απευθύνεται σε πτυχιούχους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και αλλοδαπής, θετικών, οικονομικών και συναφών επιστημών που ενδιαφέρονται να καταξιωθούν ως ικανά και πλήρως καταρτισμένα στελέχη στο χώρο των Επιχειρήσεων Τροφίμων.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρεπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Να είναι πτυχιούχοι ελληνικών ή αναγνωρισμένων, νομοταγών ξένων τμημάτων Πανεπιστημίων με ειδικότητα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή
Να είναι πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων Θετικών, Οικονομικών, Πολυτεχνικών και Γεωπονικών Σχολών της Ελλάδος ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ισοτίμων προς τα ελληνικά και
Τέλος πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων ειδικοτήτων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Διοίκησης Επιχ/σεων Αγροτ. Προϊόντων & Τροφίμων (Τέως Ο.Δ.Α.Ε.)

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration / Διδακτορικό Δίπλωµα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται μετά από πλήρη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Η φοίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, δεν επιβαρύνει τους υποψηφίους με δίδακτρα.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αγρίνιο