Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει τους κάτωθι τίτλους σπουδών:

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο πεδίο "ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" σε δύο κατευθύνσεις:

α) Διαχείριση και Aξιολόγηση Eκπαιδευτικής Mονάδας
β) Διαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

2. Διδακτορικό Δίπλωμα στις "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ".

Κριτήρια Εισαγωγής

Για την επιλογή των φοιτητών - φοιτητριών που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης συνεκτιμώνται:

(α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα προσόντα αυτά είναι το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, το συγγραφικό έργο, η επαγγελματική εμπειρία, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του βασικού, η επαρκής γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, όπως αυτή πιστοποιείται από τα αποδεικτικά ξένης γλώσσας ή εναλλακτικά από γραπτή και προφορική εξέταση στην κατανόηση και απόδοση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου και η επάρκεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, (Χειρισμός λειτουργικού συστήματος (windows), Βασικές εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου: επεξεργασία κειμένου (word), διαχείριση πινάκων excel και σύνταξη παρουσιάσεων (power point), Χειρισμός βασικών υπηρεσιών internet (e-mail, www)), όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά ή ελλείψει αυτών από εξέταση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

(β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.
Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:
• Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψήφιου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
• Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου
• Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η διάρκεια σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης και στο Διδακτορικό Δίπλωμα ορίζεται με το σχετικό άρθρο της Υπουργικής Απόφασης σε δύο τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα, με το τελευταίο τρίμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της Δ.Ε, για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και σε τέσσερα τουλάχιστον, επιπλέον, εξάμηνα για το Διδακτορικό Δίπλωμα.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 2.500,00 € για κάθε έτος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συναφών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίοι εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΜΣ δύναται να καταβάλλουν μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. €500 εξαμηνιαίως για τα πρώτα τρία (3) χρόνια, €750 για το 4ο έτος, €850 για το 5ο έτος και €1000 εξαμηνιαίως για το 6ο έτος.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Ρόδος