Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σε συνεργασία με: Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Περιγραφή Προγράμματος

Το Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις" αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην περιοχή των Μικροσυστημάτων και Νανοδιατάξεων.

Οι περιοχές αυτές της επιστήμης και της τεχνολογίας αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια κάτι που αναμένεται να συνεχισθεί και στις επόμενες δεκαετίες. Τα μικροσυστήματα κατασκευάζονται στο ίδιο μικροσκοπικό επίπεδο, όπως τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, ακολουθώντας την ίδια λογική της παράλληλης κατασκευής (batch fabrication) που επέδρασε καταλυτικά στην ανάπτυξη της 'κλασσικής' μικροηλεκτρονικής.

Τα πεδία εφαρμογών που δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό είναι ευρύτατα και περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετιζόμενες με την υγεία, το περιβάλλον, την εξοικονόμηση ενέργειας και τις τηλεπικοινωνίες δηλαδή με θέματα, που απασχολούν καθημερινά τον πολίτη.

Όταν το χαρακτηριστικό μέγεθος των πάσης φύσεως διατάξεων που μπορεί να περιλαμβάνει ένα μικροσύστημα είναι μικρότερο των 100 nm, κανείς οδηγείται στην περιοχή της 'νανοτεχνολογίας'. Παρόλο που η νανοτεχνολογία αγγίζει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων η έμφαση του παρόντος μεταπτυχιακού θα είναι σε κατευθύνσεις όπου η νανοτεχνολογία συναντάει την τεχνολογία των μικροσυστημάτων για την κατασκευή ηλεκτρονικών νανοδιατάξεων και αισθητήρων.

Η άντληση γνώσης από πολλές διαφορετικές περιοχές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνολογιών δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης μας διεπιστημονικής προσέγγισης. Σ' ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με γνωστικό αντικείμενο τα 'μικροσυστήματα' και τις 'νανοδιατάξεις' έχουμε συμπεριλάβει α) βασικά μαθήματα που βοηθούν στην κατανόηση σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο προβλημάτων που σχετίζονται με την νανοτεχνολογία, όπως η Φυσική Υλικών και Διατάξεων σε νανομετρική κλίμακα και β) μαθήματα ειδίκευσης που ακολουθούν μακροσκοπική-φαινομενολογική προσέγγιση, ακόμη και προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος.

Οι εμπλεκόμενες Σχολές του ΕΜΠ είναι η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ 'Δημόκριτος', το οποίο διαθέτει τόσο κατάλληλο εξοπλισμό όσο και ανθρώπινο δυναμικό, συμμετέχει στο πρόγραμμα ως συνεργαζόμενος φορέας.
Με τον συνδυασμό του ανθρώπινου δυναμικού και του τεχνικού εξοπλισμού, που μπορούν να προσφέρουν οι παραπάνω συμμετέχοντες φορείς, δημιουργείται η απαραίτητη κρίσιμη μάζα για την λειτουργία του παρόντος Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Τμήματος Σπουδών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του Υπουργείου Παιδείας και οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του περιγράφονται στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1980.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις" απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους στις φυσικές επιστήμες, ή σε απόφοιτους μηχανικούς (Ηλεκτρολόγους, ΣΕΜΦΕ, Μηχανολόγους, Χημικούς) ή Χημικούς. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στις προπτυχιακές σπουδές και την απασχόληση σε κλάδους τεχνολογίας αιχμής ή την συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Μεταπτυχιακού είναι:

Η εξασφάλιση ενός πλαισίου γνώσεων υποδομής μεταπτυχιακού επιπέδου για την κατασκευή, τον χαρακτηρισμό και τις ιδιότητες - εφαρμογές των μικροσυστημάτων και νανοδιατάξεων.
Η δυνατότητα εστίασης σε διαφορετικές γνωστικές κατευθύνσεις, περιοχές έρευνας ή απασχόλησης μέσω της επιλογής των μαθημάτων ειδίκευσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές περιλαμβάνουν ετήσιο κύκλο σπουδών που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και ακολούθως στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), μετά από εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές του ΕΜΠ.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα