Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα καταρτίζει νέους ιστορικούς και φιλολόγους σε μία ειδικότητα που έχει πίσω της μακρά και σημαντική παράδοση στην Ελλάδα, αλλά πού, δυστυχώς, σήμερα είναι ελάχιστα προσιτή στους νεότερους λόγω έλλειψης ειδικών γνώσεων: η ειδίκευση αποσκοπεί στην εξοικείωση των νέων ιστορικών με τις γραπτές πηγές των σχετικών περιόδων, στη διδασκαλία των τρόπων της τεκμηρίωσης και της κριτικής τους, προκειμένου να αξιοποιηθούν με ορθό και επιστημονικό τρόπο από την ιστορική έρευνα, και τέλος στη μύησή τους στην έκδοση η επανέκδοση χειρογράφων, εγγραφών και παλαιοτύπων.

Το Π.Μ.Σ. παρέχει κατ᾽ αρχάς αυστηρή ακαδημαϊκή κατάρτιση στο δύσκολο πεδίο της έρευνας και της έκδοσης, κριτικής και τεκμηρίωσης των πηγών, προσφέροντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε αυτές και πολλαπλής αξιοποίησής τους. Η κατάρτιση αυτή κατοχυρώνεται με την απόκτηση αντίστοιχου διπλώματος εξειδίκευσης. Επιπλέον, δημιουργεί φυτώριο νέων επιστημόνων ικανών να αναλάβουν την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υψηλών προδιαγραφών σε τομείς που δεν καλύπτονται από άλλα λειτουργούντα Μεταπτυχιακά Τμήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Παράλληλα, δίνει τα εφόδια στους εξειδικευμένους αποφοίτους του να εισέλθουν στην αγορά εργασίας στον τομέα των εκδόσεων, για τον οποίο δεν υφίστανται ειδικές σχολές.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας), Ιστορίας και Εθνολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας), Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001. Η πιστοποιημένη επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς και ο βαθμός του πτυχίου, αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ιστορίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κέρκυρα