Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Περιγραφή Προγράμματος

To Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσφέρει Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα έχει τρεις κατευθύνσεις:

  • Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Η κατεύθυνση του «Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» εστιάζει στην μελέτη τεχνικών και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης, διερευνώνται οι διεπιστημονικές περιοχές που συνδυάζουν τις Νέες Τεχνολογίες με την Κοινωνιολογία, την Γλωσσολογία, την Ψυχολογία, την Γνωστική Επιστήμη, τις Τέχνες, τον Πολιτισμό, την Ιστορία, την Εκπαίδευση. Στην διερεύνηση αυτή, κεντρικός πυρήνας είναι ο Άνθρωπος και στόχος είναι η χρήση των Τεχνολογιών προς όφελος της ανθρώπινης έκφρασης, μάθησης, συνεργασίας και κοινωνικότητας. Ο φοιτητής της κατεύθυνσης αυτής μελετά σύγχρονα ερευνητικά θέματα που αφορούν τη χρήση ΤΠΕ για την ενίσχυση την συνεργατικότητας, της κοινωνικότητας, της διαδικασίας μάθησης αλλά και για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Επιπλέον εξερευνά τον αντίκτυπο που έχουν οι ΤΠΕ στην κοινωνία, το πώς την επηρεάζουν και την διαμορφώνουν.

  • Πληροφοριακά Συστήματα

Στόχος της κατεύθυνσης «Πληροφοριακά Συστήματα» του ΜΠΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου και η καλλιέργεια κρίσιμων επιδεξιοτήτων στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων. Με την επιλογή των μαθημάτων κατεύθυνσης, επιχειρείται μια διεπιστημονική προσέγγιση στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να διερευνηθεί επαρκώς η συσχέτιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με την βιώσιμη λειτουργία αλλά και την συνεχή ανάπτυξη των σύγχρονων οργανισμών. Ολοκληρώνοντας την κατεύθυνση «Πληροφοριακά Συστήματα», οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος θα είναι εφοδιασμένοι με θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες, ικανές να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στις αυξανόμενες ανάγκες των οργανισμών για υλοποίηση αλλά και διαχείριση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων.

  • Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Η κατεύθυνση «Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση σε θεμελιώδεις τομείς της επιστήμης των δικτύων και των επικοινωνιών. Οι συγκεκριμένοι τομείς χαρακτηρίζονται από διαρκή εξέλιξη και περιλαμβάνουν ένα ευρύ πεδίο θεμάτων και για τούτο η συγκεκριμένη κατεύθυνση επικεντρώνεται σε παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα ειδικά θέματα που αφορούν στη ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα των δικτύων και των επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό αποκτώνται εκείνες οι βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για έναν απόφοιτο μεταπτυχιακού προγράμματος στην Πληροφορική ο οποίος επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην αγορά εργασίας ενώ δίνεται και η ευκαιρία διείσδυσης σε γνήσια ερευνητικά θέματα με τελικό αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων.

και θα ξεκινήσει το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2009-2010). Η διάρκειά του θα είναι 2 (δύο) ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 (ένα) επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (συνολικά τρία εξάμηνα).

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν φάκελο με απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και να παραστούν σε συνέντευξη, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Πληροφορικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 (δύο) ακαδημαϊκά εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 (ένα) επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (συνολικά τρία εξάμηνα).

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κέρκυρα