Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)
β) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας
γ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του ανωτέρω ΠΜΣ καθορίζονται στην υπουργική απόφαση Β7/24875/16.4.07 (ΦΕΚ 624Β').

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), το καθένα από τα οποία διαρκεί 15 εβδομάδες (13 εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

Κριτήρια Εισαγωγής

Γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων όλων των Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που καθίστανται πτυχιούχοι μέχρι και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου και με την προϋπόθεση ότι έχουν βαθμό πτυχίου τουλάχιστον "λίαν καλώς" (δηλαδή 6,5 και μεγαλύτερο). Ειδικά για τη συμμετοχή των πτυχιούχων Σεπτεμβρίου στη διαδικασία επιλογής αρκεί σχετικό πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις τους για τη λήψη του πτυχίου και ότι εκκρεμεί απλώς η ορκωμοσία, για την οριστικοποίηση όμως της εγγραφής τους, σε περίπτωση επιτυχίας, απαιτείται η προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το διδακτικό σκέλος του ΜΔΕ διαρκεί δύο (2) διδακτικά εξάμηνα και ακολουθείται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρό-τερο των τριών μηνών και όχι μεγαλύτερο των έξι μηνών.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Οι φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών, εφόσον η μεταπτυχιακή διατριβή ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενο μέγιστο διάστημα. Απαλλάσσονται ολικώς ή μερικώς της καταβολής διδάκτρων όσοι είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών (δηλαδή με 4 παιδιά), καθώς και όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης Β6/1504/2001 - ΦΕΚ 659Β΄). Και στις δύο περιπτώσεις το οικείο οικογενειακό (ή το ατομικό) εισόδημα θα πρέπει να είναι χαμηλότερο των 20.000 ευρώ ετησίως. Επίσης, απαλλάσσονται ολικώς ή μερικώς της καταβολής διδάκτρων όσοι έχουν οικογενειακό (ή ατομικό) εισόδημα χαμηλότερο των 10.000 ευρώ ετη-σίως ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κόρινθος