Ιστορία της Πόλης και Κτιριοδομίας μετά τον 16ο αι.
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στην περιοχή της "Ιστορίας της πόλης και κτιριοδομίας μετά τον 16ο αιώνα".

Το ΠΜΣ απονέμει διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο αντικείμενο "Ιστορία της πόλης και κτιριοδομίας μετά τον 16ο αιώνα" και ειδικότερα στους εξής τομείς:

Ιστορικής τεκμηρίωσης.
Γενικών κανόνων και τεχνικών επεμβάσεως.

Κριτήρια Εισαγωγής

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή ομοταγών τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής. Η αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΠΜΣ

2. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνεται ειδικότερα με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

Βαθμός πτυχίου με συντελεστή 1.
Προφορική συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή με συντελεστή 2.
Γραπτή εξέταση με συντελεστή 1.
Η γραπτή εξέταση θα γίνεται στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
Ιστορία της περιόδου 16ος-20ός αιώνας.
Εισαγωγή στην ιστορία της Αρχιτεκτονικής

3. Εκτός των παραπάνω κατηγοριών γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Αρχιτέκτονες και Πολιτικοί Μηχανικοί, για τους οποίους όμως, όπως και για τους υποψηφίους της παρ. 1, η απόκτηση του ΜΔΕ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος οιασδήποτε ειδικότητας από τις συνεργαζόμενες στο ΠΜΣ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ιστορίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων σπουδών ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα συνστηματικών σπουδών με διδασκαλία μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο ερευνητικής μεταπτυχια-κής εργασίας. Η συγγραφή της εργασίας αυτής αρχίζει μετά την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων και διαρκεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κέρκυρα