Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc. in Electronic and Computer Engineering)
Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης ανταποκρινόμενο στις επιτακτικές ανάγκες που η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη και μέσω αυτής στο διεθνή ανταγωνισμό επιβάλλει, λειτουργεί πλήρες θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μηχανικών που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και των αναγκών του τόπου.

Η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες, οι Αυτοματισμοί και η Ηλεκτρονική που είναι τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, αποτελούν σήμερα πολύ κρίσιμους τομείς της νέας τεχνολογίας και συνεπώς η εκπαίδευση - ειδίκευση μηχανικών στους τομείς αυτούς θα δώσει τη δυνατότητα σε Ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας να δημιουργήσουν ομάδες ικανών τεχνικών/ ηγετικών στελεχών. Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνουν:
■ Συστήματα Λογισμικού για το Διαδίκτυο (μοντελοποίηση, ενοποίηση και διανομή περιεχομένου στο Διαδίκτυο),
■ Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου (B2B, B2C),
■ Πληροφορικά Συστήματα Πολυμέσων,
■ Διαχείριση Εικόνων και Ροών Βίντεο,
■ Ανάπτυξη Λογισμικού και Εφαρμογών για Διαδίκτυο και για Κινητές Συσκευές,
■ Βάσεις Δεδομένων,
■ Εξόρυξη Πληροφορίας και Αποθήκες Δεδομένων,
■ Τεχνητή Νοημοσύνη,
■ Πολυπρακτορικά Συστήματα και εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο (ανάκτηση, ενοποίηση και διάχυση πληροφορίας, ηλεκτρονικό εμπόριο),
■ Λειτουργικά Συστήματα και Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού,
■ Κινητό Υπολογισμό και Διαχείριση Κινητής Πληροφορίας,
■ Μηχανική Όραση και Εφαρμογές,
■ Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρονικά Ισχύος,
■ Βιοϊατρικά Συστήματα,
■ Αισθητήρια και Μετρήσεις,
■ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
■ Συστήματα VLSI,
■ Συστήματα Μικροεπεξεργαστών,
■ Υλοποίηση Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων (hardware),
■ Συστήματα Αυτοματισμών και Συστήματα Παραγωγής,
■ Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας,
■ Ρομποτική,
■ Εφαρμογές Ασαφούς Λογικής και Νευρωνικών Δικτύων,
■ Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες,
■ Στατιστική Θεωρία Επικοινωνίας,
■ Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών,
■ Ασύρματα Δίκτυα Κινητής Επικοινωνίας για Μετάδοση Πληροφορίας Πολλαπλών Μέσων,
■ Επεξεργασία Ομιλίας και Αναγνώριση Φωνής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Sc. in Electronic and Computer Engineering), και Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Ph.D. in Electronic and Computer Engineering).

Κριτήρια Εισαγωγής

Κριτήρια εισαγωγής τα οποία συνεκτιμούνται είναι ο βαθμός πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με την γνωστική περιοχή που θα εκπονηθεί η μεταπτυχιακή εργασία, συστατικές επιστολές, καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της Αγγλικής, θέμα και ποιότητα της διπλωματικής (πτυχιακής) εργασίας, άλλες εργασίες του υποψηφίου στο προπτυχιακό
επίπεδο, επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη και εξέταση, τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων όπως Μηχανικών Υπολογιστών (Computer Engineering), Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφορικής (Computer Science), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical Engineering), Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electronic Engineering), Φυσικής (Physics) και Μαθηματικών (Mathematics), των ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον ένα (1) και το πολύ τρία (3) έτη.
Η διάρκεια των σπουδών για απόκτηση ΔΔ είναι τουλάχιστον τρία (3) και το πολύ έξι (6) έτη από την έναρξη μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Χανιά