Περιγραφή Προγράμματος

Βασική αποστολή του Προγράμματος είναι η κατάρτιση / ειδίκευση επιστημόνων με βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που έχουν σχέση με την γεωργική παραγωγή. Οι επιστήμονες αυτοί θα μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία σύλληψης, διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής γεωργικής πολιτικής καθώς και στις δράσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικής διατήρησης των αγροοικοσυστημάτων. Η διατήρηση της παραγωγικότητας των αγροοικοσυστημάτων, η μείωση των ζημιών από τις ανεξέλεγκτες ανθρώπινες επεμβάσεις για την εξασφάλιση μιας δυναμικής και αειφόρου ισορροπίας εισροών και εκροών ενέργειας, με απώτερο στόχο τη διατήρηση της παραγωγής στο διηνεκές αποτελούν τις βασικές αρχές δόμησης του Προγράμματος. Εκτός από τον εμπλουτισμό και την διεύρυνση των δυνατοτήτων που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσουν σημαντικά οφέλη που θα διαχυθούν στον περίγυρο της δραστηριότητας τους. Το ΠΜΣ θα είναι σε ισχύ μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και θα χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ μέχρι τις 31-8-2008. Η επέκταση του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος θα είναι σε ισχύ κατά την περίοδο 2006-2008.

Η αποστολή του προγράμματος πραγματοποιείται μέσα από την ικανοποίηση των παρακάτω στόχων:

Στόχος 1: Η συμβολή στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του Ελλαδικού γεωργικού περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης γεωργικών πόρων, της διαχείρισης των γεωργικών αποβλήτων και την προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο χρήση των γεωργικών πόρων της χώρας.

Στόχος 2: Η παραγωγή σε μόνιμη και διευρυνόμενη βάση ανθρώπινου κεφαλαίου εξειδικευμένου σε περιβαλλοντικά προβλήματα / ζητήματα που αφορούν τον γεωργικό τομέα ανάπτυξης. Ο στόχος αυτός αφορά τρία σημαντικά επί μέρους ζητήματα: τη φυσιογνωμία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος, τη φυσιογνωμία του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους, τα υλικά μέσα και την τεχνογνωσία της διδασκαλίας.

Στόχος 3: Η παραγωγή προϊόντων κυρίως εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα που αφορά τη γεωργία και το περιβάλλον.

Στόχος 4: Η διάχυση πολιτισμικών αξιών και πληροφοριών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργανισμούς που εμπλέκονται με τη γεωργική παραγωγή.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. «Γεωργία και Περιβάλλον», μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστοι γνώστες της Αγγλικής. Δίδεται προτεραιότητα σε πτυχιούχους Τμημάτων Περιβαλλοντικών και Θετικών Επιστημών, και Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Περιβάλλοντος

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Μονοετούς Κύκλου του ΠΜΣ "Γεωργία και Περιβάλλον" 12μηνης συνεχούς διάρκειας, περιλαμβάνει τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δίδακτρα:
2.000 €

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Μυτιλήνη