Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) προέρχεται από μετεξέλιξη της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) και η ιστορία του αρχίζει ουσιαστικά από τις 14/1/1920, με τη δημοσίευση του Νόμου 1884 για την ίδρυση της Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής στην Αθήνα (όπως είχε αρχικά ονομασθεί η Σχολή). Η εγκατάσταση της Σχολής έγινε στο Εθνικό Κτήμα Ρούφ, στην έκταση που καταλαμβάνει σήμερα το Πανεπιστήμιο στο Βοτανικό. Στο κτήμα αυτό στεγαζόταν και λειτουργούσε από το 1888 ένα από τα τρία Γεωργικά Σχολεία, τριετούς φοίτησης, του Κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη (ένα άλλο λειτουργούσε στην Τίρυνθα και ένα τρίτο στη Θεσσαλία). Τα εγκαίνια της Σχολής έγιναν στις 3/2/1920 και πρώτος Διευθυντής της ήταν ο Απόστολος της Γεωπονικής Ιδέας στον τόπο μας, ο Γεωπόνος Σπυρίδων Χασιώτης.

Με την ίδρυση της Σχολής, η Ελλάδα αποκτούσε το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στον τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης και το τρίτο Α.Ε.Ι., από πλευράς αρχαιότητας, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Οι κύριοι σκοποί του Ανωτάτου αυτού Ιδρύματος ήταν η διδασκαλία της Γεωπονικής Επιστήμης, η επαγγελματική κατάρτιση επιστημονικών στελεχών και η έρευνα - μελέτη των σχετικών θεμάτων έτσι ώστε βαθμηδόν να δημιουργηθεί Ελληνική Γεωπονική Επιστήμη . Ήταν πλέον γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα δεδομένα της γεωπονικής επιστήμης και πείρας δεν ήταν δυνατόν να μεταφέρονται αυτούσια από άλλες χώρες και χρειαζόταν πειραματισμός και έρευνα υπό ελληνικές συνθήκες, όπως γινόταν εξάλλου σε όλες τις προηγμένες γεωργικά χώρες. Η βελτίωση και ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας ήταν επιτακτική ανάγκη και τα υπάρχοντα κενά στη Διοίκηση, την Έρευνα και την Εκπαίδευση ήταν αδύνατο να καλυφθούν από τους ολιγάριθμους Γεωπόνους, πτυχιούχους των Πανεπιστημίων κυρίως από τη Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο και Η.Π.Α.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75
118 55 Αθήνα
Ελλάδα