Γεωγραφία και Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση των ζητημάτων του χώρου και των σύγχρονων προσεγγίσεων διαχείρισης τους με την αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών της Επιστήμης των Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Η Γεωπληροφορική αναπτύσσει και αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής για τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και οπτικοποίηση χωρικών και χωρο-χρονικών δεδομένων. Σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης, υποστηρίζει τη σύνθετη και διεπιστημονική ανάλυση ποικίλων φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και ζητημάτων και τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση τους

Οι εφαρμογές της Γεωπληροφορικής αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων έρευνας και πρακτικών εφαρμογών όπως:

· Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικής κληρονομιάς
· Παγκόσμια κλιματική αλλαγή
· Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
· Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων
· Διαχείριση υδατικών πόρων
· Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας
· Μεταβολές χρήσεων και κάλυψης γης
· Χωρο-κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμός, φτώχεια, μετανάστευση, εγκληματικότητα, μειονότητες, υγεία
· Προστασία και διαχείριση παραδοσιακών συνόλων και πολιτιστικής κληρονομιάς
· Μελέτες τοπίου
· Βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
· Περιφερειακός, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
· Αστική και περιφερειακή πολιτική
· Ανάπτυξη και διαχείριση υπαίθρου
· Καινοτομική και τεχνολογική ανάπτυξη
· Τουριστική ανάπτυξη
· Χωροθέτηση βιομηχανίας, εμπορίου, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
· Δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών
· Γεωπολιτικές σχέσεις, διασυνοριακές εντάσεις, διαχείριση κρίσεων

Κριτήρια Εισαγωγής

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται ετησίως δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς και Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ και απόφοιτοι των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρ. 16 του Ν. 2327/95).

Για απόκτηση Δ.Δ. γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί, απόφοιτοι ΑΕΙ, κάτοχοι ΜΔΕ του Τμήματος Γεωγραφίας ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, κάτοχοι ΜΔΕ άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Γεωγραφίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την κανονική εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) είναι έξι (6) εξάμηνα από την ημερομηνία επιλογής του υποψήφιου διδάκτορα για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και τον ορισμό του θέματός της, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε δώδεκα (12) εξάμηνα (6 έτη).

Δίδακτρα:
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο ΠΜΣ για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. καταβάλλουν δίδακτρα τα οποία ανέρχονται σε 600 € ανά εξάμηνο και ανά φοιτητή, για τα τρία πρώτα εξάμηνα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής παρατείνει τη φοίτησή του για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής του εργασίας πέρα από το 4ο εξάμηνο, θα καταβάλλει δίδακτρα 600 € το εξάμηνο για κάθε εξάμηνο παράτασης της φοίτησής του.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Μυτιλήνη