Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Ισότητας των Φύλων στα Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Φ.Ε.Κ. 1156/30.07.2004).

Βασικoί σκοποί του προγράμματος είναι:

Σε επιστημονικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση νέας επιστημονικής γνώσης σχετικά με το πρωτότυπο αυτό αντικείμενο, το οποίο η ελληνική πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποδεδειγμένα θέσει σε υψηλή στρατηγική προτεραιότητα, καθώς και η ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, η ανταπόκριση στη ζήτηση της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους/ες σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε θέματα ισότητας στα νέα περιβάλλοντα, οι οποίοι μπορούν:
να καταλάβουν ήδη διαμορφωμένες θέσεις εργασίας από Ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις που αφορούν στην προώθηση των ίσων ευκαιριών των δύο φύλων:
στον ιδιωτικό τομέα (Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Διαχειριστικές αρχές Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών)
στο Δημόσιο Τομέα (Υπηρεσίες και Γραφεία Ισότητας Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών, Δήμων και Κοινοτήτων κ.ά.)
σε κοινωνικές /ανθρωπιστικές οργανώσεις
σε ΑΕΙ και ΤΕI
να συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την ισότητα των φύλων που θα εκπορεύονται από την επιστημονική γνώση σχετικά με τις νέες συνθήκες της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας της πληροφορίας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι ή αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16 του N. 2327/95, καθώς και ΑΤ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που σχετίζονται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα εξής:

Εξέταση των Δικαιολογητικών και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του/της υποψηφίου/ας
Ατομική συνέντευξη
Σύντομη εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα (επιστημονικό κείμενο)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
Η τυπική διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Δίδακτρα:
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπονται δίδακτρα ύψους 4.500 € για το σύνολο της φοίτησης στο ΠΜΣ για απόκτηση Μ.Δ.Ε. και 1.000 € για κάθε έτος φοίτησης στο ΠΜΣ για απόκτηση Δ.Δ.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Ρόδος