Έρευνα Εφαρμοσμένη στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του μονοτμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/ τριών και στελεχών ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στη μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας ανώτερου επιπέδου και η εφαρμογή της στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προωθώντας την κοινωνική συνοχή.

Οι στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος μπορούν να περιγραφούν ως εξής:

Η προαγωγή εκπαίδευσης σε δεξιότητες μεθοδολογικού σχεδιασμού και διεξαγωγής εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την επιλογή ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη δειγματοληψία, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία και, τέλος τη συγγραφή των αποτελεσμάτων.

Η προώθηση ερευνητικών προσεγγίσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα εξασφαλίζοντας την εμπειρικά τεκμηριωμένη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης.

Η κατάρτιση σε εξειδικευμένες τεχνικές ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων με κύριο προσανατολισμό τη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων, τη βιογραφική μέθοδο και την έρευνα δράσης.

Η εφαρμογή των παραπάνω δεξιοτήτων στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών περιφερειακής και τοπικής διακυβέρνησης.

Η επεξεργασία προτάσεων εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της ποιότητας ζωής στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο, την κοινωνική-οικονομική ενσωμάτωση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και την μείωση κινδύνων για κοινωνική περιθωριοποίηση.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον Ν. 2083/1992 πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, θετικών Επιστημών, Νομικής, Ιατρικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και αξιωματικοί των Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον το πτυχίο τους είναι ισότιμο με τις ανωτέρω Πανεπιστημιακές Σχολές. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5, παρ 12, εδαφ. Γ του Ν. 2916/2001. Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η Π.Γ.Σ., αποφασίζει για τη παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων στο προπτυχιακό τμήμα Κοινωνιολογίας των πτυχιούχων ή και σε άλλο τμήμα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στο πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και σύμφωνα με τα κριτήρια του Νόμου 2083/1992 περί Μεταπτυχιακών Σπουδών, πτυχιούχοι Π.Μ.Σ. διπλώματος εξειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Κοινωνική έρευνα, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Π.Γ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι άλλων Π.Μ.Σ. διπλωμάτων εξειδίκευσης ή μη κάτοχοι διπλωμάτων εξειδίκευσης. Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις των εξαιρετικών αυτών περιπτώσεων προσδιορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Κοινωνιολογίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε 12 μήνες πλήρους φοίτησης, με το τελευταίο τρίμηνο να διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής και για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε έξι (6) επιπλέον διδακτικά εξάμηνα.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Μυτιλήνη