Επιστήμη Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), στις παρακάτω θεματικές περιοχές, παρέχοντας την δυνατότητα απονομής (Μ.Δ.Ε.) σε δύο περιοχές:

Α Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
Β Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
Γ Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
Δ Πληροφοριακά Συστήματα
Ε Υπολογιστική Οραση και Ρομποτική
Ζ Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
Η Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
Θ Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ι Τεχνολογία Πολυμέσων

(β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)

Σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:

(α) Η ειδίκευση σε περιοχές τις Επιστήμης Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμομένου Μ.Δ.Ε. να έχουν αυξημένα προσόντα επαγγελματικής προσφοράς στις οικείες περιοχές.

(β) Η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών, κατόχων Δ.Δ., ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης διεξάγονται σε στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας-΄Ερευνας.

Η τακτική παρουσία και η συμμετοχή των μεταπτυχιακών σπουδαστών στις δραστηριότητες που ορίζει ο κανονισμός αυτός είναι υποχρεωτική.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών δέχεται:

(α) πτυχιούχους ή τελειόφοιτους Aνωτάτων Σχολών και Τμημάτων Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι ενδιαφέρονται για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών, και

(β) κατόχους ή τελειόφοιτους Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Επιστήμη Υπολογιστών ή συναφή επιστήμη, οι οποίοι ενδιαφέρονται για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών.

Συνεκτιμώνται: ο βαθμός πτυχίου, οι επιδόσεις του υποψηφίου στο προπτυχιακό επίπεδο και κυρίως σε μαθήματα που έχουν σχέση με τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιστήμη των Υπολογιστών, εργασίες του υποψηφίου στο προπτυχιακό επίπεδο, συστατικές επιστολές, γνώση της Αγγλικής γλώσσας, προσωπικοί στόχοι εξειδίκευσης και έρευνας, και όποια άλλα κριτήρια τυχόν ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως π.χ. προσωπική συνέντευξη και γραπτές εξετάσεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος / Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Ηράκλειο