Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στις εξής κατευθύνσεις:

Ι) Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης υγιεινής τροφίμων.
ΙΙ) Μηχανική τροφίμων–Εφαρμογή Η/Υ στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων.
ΙΙΙ) Επιστήμη και τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων γάλακτος.
ΙV) Διατροφή του ανθρώπου.
V) Ποσοτική μικροβιολογία τροφίμων
VI) Βιοτεχνολογία τροφίμων

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η δημιουργία ικανών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων τροφίμων του πρωτογενούς και δευτερογενούς Τομέα, τόσο στις δημόσιες υπηρεσίας, όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους συνεταιριστικούς φορείς.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασίζει, κάθε, χρόνο ποιες από τις παραπάνω κατευθύνσεις θα προκηρυχτούν.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών και συναφών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους νόμους Ν. 2083/92 και Ν. 2327/95. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής του Π.Μ.Σ., σε περίπτωση όμως εισαγωγής τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Γ.Σ.Ε.Σ.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
2. Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Παν/μίων.
3. Θέμα και βαθμός της πτυχιακής μελέτης. Η ύπαρξη πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.
4. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
6. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή.
7. Το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σε εξετάσεις γενικών μαθημάτων ειδικότητας του Τμήματος:
· Χημεία Τροφίμων,
· Μικροβιολογία Τροφίμων και
· Μηχανική Τροφίμων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, μετά την απόκτηση του ΜΔΕ. Στην περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή κατόχου ΜΔ ή ισότιμου τίτλου σε συναφές αντικείμενο, η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι έξι (6) εξάμηνα.

Δίδακτρα:
Για το ΠΜΣ, και για το πρώτο έτος, τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ ανά εξάμηνο ή 4.500,00 για το σύνολο του προγράμματος.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα