Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής, Φυτοπροστασίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Α' Κύκλος σπουδών, ο οποίος οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), αποτελείται από τις εξής τέσσερις (4) κατευθύνσεις:

Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομίας
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Βελτίωσης Φυτών
Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος
Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει διπλωματική εργασία. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας επιλέγεται κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου από τον φοιτητή σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. και πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς το θέμα της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή. Ο ¨Επιβλέπων¨ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή. Παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας του, υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την υπόδειξη συγκεκριμένων πηγών έρευνας, αξιολογεί την ποιότητα της εργασίας και μαζί με τα άλλα μέλη της πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής που θα εγκρίνουν την διπλωματική εργασία, την οποία ο υποψήφιος υποστηρίζει δημόσια.

Η Πενταμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή, δυο μέλη της Σ.Ε. και άλλα δυο μέλη, η επιλογή των οποίων γίνεται από Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, με βασικό κριτήριο την συγγένειά του γνωστικού τους αντικειμένου με το πεδίο έρευνας του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3α και 5β του Ν. 2083/92.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει υπό τύπον πρακτικής εξάσκησης τις δραστηριότητες ερευνητικών κέντρων, εργαστηρίων επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.ο.κ. σχετικών με τις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. επί ένα δεκαήμερο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να παρέχουν επικουρικό έργο έναντι ωριαίας αντιμισθίας.

Ο Β' κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2083/92 (άρθρο 12, παράγραφος 5), καθώς και από τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σποδών του Τμήματος.

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι εκείνη που προβλέπεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. Β7/178/02-08-94 (ΦΕΚ 628 τ.Β' /22-08-94). Σε περίπτωση σοβαρού λόγου ο υποψήφιος διδάκτορας μπορεί να ζητήσει, για μία μόνο φορά, αναστολή της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος.

Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία, να περιλαμβάνει αξιόλογα ερευνητικά συμπεράσματα και να περιέχει στοιχεία που προάγουν στην επιστήμη. Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση, γι' αυτό πρέπει να είναι του επιπέδου εκείνου και της ποιότητας που εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου του από την πανεπιστημιακή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα όχι μόνο στον εθνικό αλλά και στο διεθνή χώρο.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο απονέμει:

Στους Γεωπόνους κατόχους Μ.Δ.Ε, ή ισοτίμου διπλώματος, διδακτορικό τίτλο των Γεωπονικών Επιστημών.
Στους πτυχιούχους μη Γεωπόνους κατόχους Μ.Δ.Ε. ή ισοτίμου διπλώματος, τον διδακτορικό τίτλο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου.

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ. του τμήματος πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμημάτων Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναλόγων τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων και συναφών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 με κλίμακα 0 – 10.

Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή γερμανική ή άλλες στις οποίες υπάρχει σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Η επάρκεια πιστοποιείται με επίσημους τίτλους σπουδών (First Certificate ή TOEFL βαθμολογίας τουλάχιστον 525 μορίων). Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων στα οποία η διδασκαλία γίνεται σε μία από αυτές τις γλώσσες.

Όσοι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι των προβλεπομένων τίτλων ξένων γλωσσών, εξετάζονται γραπτώς σε ξένη γλώσσα στην οποία υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία σχετική με την επιθυμούμενη κατεύθυνση. Η γραπτή εξέταση συνίσταται σε μετάφραση ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων και γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από τη Σ.Ε. Το αποτέλεσμα της εξέτασης βαθμολογείται με επιτυχώς (Ε) ή ανεπιτυχώς (Α).

Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους:

Βεβαίωση της Σ.Ε. ότι το πτυχίο τους είναι συναφές με εκείνο της κατεύθυνσης στην οποία εμπίπτει η ειδίκευση του ενδιαφέροντός τους.

Ισοτιμία πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Στην τελευταία περίπτωση ο υποψήφιος μπορεί να εγγραφεί στο Π.Μ.Σ., εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα, με την υποχρέωση να προσκομίσει την ισοτιμία του πτυχίου του εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή καθορίζεται από το Ι.Κ.Υ. ή/και μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή, που ορίζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εγγραφή των υποψηφίων στο Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι οι εξής:

Ο υποψήφιος να είναι κάτοχος συναφούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με βαθμό τουλάχιστον 7.

Να έχουν επαρκή γνώση μιας ξένης γλώσσας από αυτές της Ε.Ε. Η κατοχή της ξένης γλώσσας πιστοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό.

Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η αναγνώριση του τίτλου αυτού από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η Διάρκεια Σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δυο (2) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον.Ο Β' Κύκλος σπουδών, ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, έχει διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 1,320,62 Ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα