Περιγραφή Προγράμματος

Στο αντικείμενο του Ν.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται οι επιστημονικές ενότητες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή, κυρίως ζωικών προϊόντων από υδρόβιους οργανισμούς. Το Ν.Π.Μ.Σ. παρέχει στους φοιτητές ολοκληρωμένες γνώσεις, μεθόδους και τεχνικές με τις οποίες καθίστανται ικανοί επιστήμονες για την επίτευξη τόσο της άμεσης διεύρυνσης των γνώσεων, η εφαρμογή της οποίας θα προάγει τη βελτίωση των συνθηκών ελεγχόμενης παραγωγής υδρόβιων οργανισμών, όσο και της μελλοντικής αξιοποίησής τους.

Αναλυτικότερα σκοπός του Ν.Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, με βάση τις διεθνείς πρακτικές εκπαιδευτικής ανταγωνιστικότητας στον επιστημονικό κλάδο "Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών". Στους στόχους του, με ουσιαστική αναβάθμιση και παγίωση οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών στο Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας (Ε.Ε.Υ.), περιλαμβάνεται η συγκράτηση ικανών αποφοίτων του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος, καθώς και η προώθηση της έρευνας και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με ικανά και επιστημονικά εξειδικευμένα στελέχη, για την αντιμετώπιση πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, συνδεόμενα με την πρακτική εφαρμογή και την έρευνα του προαναφερόμενου επιστημονικού κλάδου.

Κριτήρια Εισαγωγής

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη είναι τα εξής:
Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 της κλίμακας 0-10.
Επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας από τις αγγλική, γαλλική ή γερμανική, που πιστοποιείται από επίσημους τίτλους σπουδών και μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη Σ.Ε. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων.
Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση. Απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 6,5 της κλίμακας 0-10. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από πρόταση της Σ.Ε.
Το αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων Μ.Φ. σε εξετάσεις γενικών γνώσεων προπτυχιακού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα:

α. "Θεμελιώδεις Αρχές Υδατοκαλλιεργειών"
β. "Ενδοκρινολογία και Ελεγχόμενη Εκτροφή Ιχθύων"
Η σχετική ύλη ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και σε περίπτωση αλλαγής θα ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ μετά από πρόταση της Σ.Ε. και θα ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από τριμελή επιτροπή στην οποία μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., από τα αντίστοιχα Εργαστήρια, που ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., εντός του δεύτερου 10ημέρου του Σεπτεμβρίου.
Αντικείμενο και βαθμός της πτυχιακής μελέτης. Η ύπαρξη πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.
Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών.
Προσωπική συνέντευξη στην ως άνω τριμελή εξεταστική επιτροπή.

Οι αλλοδαποί απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων επιλέγονται με τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου. Προκειμένου για υποψηφίους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, λαμβάνονται υπόψη όλα τα στην προηγούμενη αναφερόμενα κριτήρια και επιπλέον η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:
Βεβαίωση της Σ.Ε. ότι το πτυχίο τους είναι συναφές και ισότιμο με εκείνο της κατεύθυνσης στην οποία εμπίπτει η ειδίκευση του ενδιαφέροντός τους.
Ισοτιμία πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή αντίγραφο αίτησης για χορήγηση ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να εγγραφεί στο Ν.Π.Μ.Σ., εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα, με την υποχρέωση να προσκομίσει την ισοτιμία του πτυχίου του εντός του 1ου εξαμήνου από την εγγραφή του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή καθορίζεται από το Ι.Κ.Υ., ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ή πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι., ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.
Διευκρινίζεται ότι όπου δεν ισχύει η κλίμακα 0-10 για τη βαθμολογία, λαμβάνεται υπόψη οτιδήποτε αντιστοιχεί με τους βαθμολογικούς περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου.
Ο τρόπος συνεκτίμησης των στοιχείων των παρ. 2 και 3 και οι επιμέρους προϋποθέσεις καθορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιοποιείται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγεται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Όταν ο αριθμός επιτυχόντων είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, τότε εισάγονται εκείνοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο τελικό μέσο όρο βαθμολογίας και στην ξένη γλώσσα επιτυχώς.
Οι υπότροφοι Οργανισμών ή Ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες κατόπιν διαγωνισμού σε αντίστοιχη ύλη και με εξεταστές μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. γίνονται δεκτοί στο Ν.Π.Μ.Σ. με εξετάσεις.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια σπουδών του Ν.Π.Μ.Σ. που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα. O μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω χρόνου χωρίς λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης για μια περίοδο, το πολύ δύο εξαμήνων μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση της Σ.Ε. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται όλα τα δικαιώματα του φοιτητή.

Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) απαιτούνται τουλάχιστον 6 εξάμηνα από την ημερομηνία εγγραφής στο Ν.Π.Μ.Σ. για λήψη Δ.Δ. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος είναι 9 εξάμηνα. Τυχόν υπέρβαση του ανωτέρω μεγίστου χρόνου χωρίς λήψη του Δ.Δ., συνεπάγεται διαγραφή του φοιτητή μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η δυνατότητα αναστολής της φοίτησης μέχρι δυο εξάμηνα, που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα