Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣΕ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρμογών σε οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα. Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι οι εξής:

Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών. Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της πληροφορικής.
Συνθετική προσέγγιση υλικού, μεθοδολογίας και λογισμικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης ψηφιακής οικονομίας.
Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το ΠΜΣΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ακόλουθες εξειδικεύσεις:
- Συστημάτων Υπολογιστών
- Επιχειρηματικής Πληροφορικής

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων: Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Οικονομικών, Διοικητικών και Kοινωνικών που ανήκουν σε ΑΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, όπως και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων (όπως ορίζεται στο άρθρο 3.3) και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και αλλοδαποί υποψήφιοι, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Κατά τη σύνταξη του καταλόγου επιτυχόντων από την επιτροπή αξιολόγησης, θα αναγράφονται, δίπλα στο όνομα κάθε επιτυχόντα με χαμηλό υπόβαθρο εφαρμοσμένης πληροφορικής, τα προπτυχιακά μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει (μέχρι τρία). Η παρακολούθηση των παραδόσεων αυτών είναι υποχρεωτική.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το ΠΜΣΕ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, ενώ οι σπουδές για το διδακτορικό δίπλωμα διαρκούν τουλάχιστον έξι διδακτικά εξάμηνα.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Θεσσαλονίκη