Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα δίνει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να Αναγνωρίσουν κια να Βελτιώσουν τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και να δημιουργήσουν το κατάλληλο Σύστημα Ελέγχου και Βελτίωσης της επιχείρησης στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της επιχείρησης που θα βασίζεται στο ISO 14001:2000 και στο EMAS λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νομικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν αποτελεσματικά το “Plan – Do – Check – Act” στους Περιβαλλοντικούς Δείκτες της επιχείρησης με στόχο την συνεχή βελτίωση τους και την προαγωγή των περιβαλλοντικών θεμάτων με οικονομικά αποτελεσματικά τρόπο.

Επίσης θα είναι σε θέση να προβούν σε Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
- Σε κατόχους Ms ή MA σε συναφείς ειδικότητες, με επαγγελματική εμπειρία
- Σε νέους Μάνατζερ κατόχους πτυχίων ανωτέρων και ανωτάτων σχολών
- Σε στελέχη που εργάζονται στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της Ποιότητας, ή και της Εταιρικής Επικοινωνίας
- Σε στελέχη επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2000 ή EMAS

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Diploma / Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
104 ώρες

Έναρξη Μαθημάτων:
Νοέμβριος / Μάιος

Δίδακτρα:
Μέλη: € 1800
Μη μέλη: € 2000

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Κρήτη - Ηράκλειο