Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξειδίκευση στελεχών σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικών της Υγείας. Συγκεκριμένα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων διοίκησης και οικονομίας τόσο στο σχεδιασμό και προγραμματισμό όσο και στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας.

Η εκπαίδευση στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνικές και προωθεί τις δεξιότητες στην ανάλυση των στρατηγικών, μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τομέα υγείας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα έχει διεπιστημονική βάση, επικεντρώνεται στην διοίκηση και οικονομία της υγείας (διοίκηση νοσοκομείων, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, διαχείριση ολικής ποιότητας, χρηματοδότηση και προγραμματισμό υπηρεσιών υγείας, οικονομική αξιολόγηση) αλλά παράλληλα διαπραγματεύεται και τα βασικά γνωστικά αντικείμενα των τομέων της δημόσιας υγείας, της επιδημιολογίας, κοινωνιολογίας της υγείας και της υγειονομικής μηχανικής.

Το μεταmυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των επιστημών της διοίκησης, της οικονομίας, των νομικών σπουδών καθώς επίσης και των κοινωνικών επιστημών.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται, μετά από αίτησή τους στη Σχολή, από επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Καθηγητών, μετά από εξετάσεις και κρίση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση είναι η αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες υποψηφίους και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος (1η Οκτωβρίοu- 30η Σεπτεμβρίοu), το οποίο διαιρείται σε δύο κύκλοuς (εξάμηνα), το καθένα εκ των οποίων ακολοuθείται από περίοδο εξετάσεων. Η διδασκαλία διαρκεί περίποu 22 - 25 ώρες εβδομαδιαίως και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα